Summary


Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında Arnavutluk ve Arnavutlar
Ahmet Mithat Efendi, eserlerini sadece tek bir coğrafya ya da tek bir millet ile sınırlı tutmaz. Yazar, Osmanlı coğrafyasında her kesimden ve her milletten insanı ele alarak onların yaşam tarzlarını, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini okuyucusunun gözleri önüne serer. A. Mithat Efendi, Arnavutlar-Solyotlar adlı romanında da Müslüman Arnavutlar ile Hristiyan Solyotları kaleme alır. Farklı koşullarda yaşayan ve farklı dinlere mensup bu iki halkın birbirleriyle olan savaşları, bu savaşlardaki kahramanlıkları Ahmet Mithat için kayda değer özelliklerdendir. Romanda, Tepedelenli Ali Paşa’nın kendi siyasi erki uğruna hem Arnavutları hem de Solyotları ne şekilde hâkimiyeti altına almaya çalıştığı anlatılır. Olaylar, yazarın tarihî bilgi birikimiyle de başarılı bir üslûpla dile getirilir. Bu çalışmamızda, romanda bahsedilen Arnavutlar ile Arnavutluk’un o dönemdeki tarihî ve siyasi durumu ele alınacaktır. Bu bağlamda Arnavut ve Solyot halkının yaşayışları, kültürleri, savaşlardaki başarıları ile gelenek ve görenekleri üzerinde durulacaktır.

Keywords
Ahmet Mithat Efendi, Solyotlar, Arnavutlar, Arnavutluk, Roman.