Summary


Altay Misyoneri Vasili İvanoviç Verbitski: Hayatı, Misyonerlik Faaliyetleri ve Altay Çalışmaları
Türklerin tarihi yurtlarının başında gelen Altaylar ve bu bölgenin kadim unsurları olan Türk boyları ve komşuları XVII. asrın başlarından itibaren Çarlık Rusya’nın yayılmacı ve sömürgeci politikalarına hedef oldular. Kuznetsk şehrinin temellerinin atılması bölgenin sistemli bir şekilde Rusya hâkimiyetine alınmasıyla sonuçlandı. Ardından yeni şehirler, kaleler, ileri karakollar kurularak Altay bölgesi Rus Çarlığı’nın bir parçası haline dönüştürüldü. Yerel unsurlar Rusların uyguladığı işgal, ağır vergiler, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zorla zaptı, bölgeye Rus göçmenlerin yerleştirilmesi, yerel unsurlara karşı acımasız ve baskıcı yönetim karşısında uzun yıllar direndi. Ancak Rus askeri kuvvetlerinin acımasız yöntemleriyle karşılaştılar ve Rus yönetimine boyun eğmek zorunda kaldılar. Altayların kalıcı bir Rus memleketine dönüştürülmesi için Rus iskân siyaseti yanı sıra, bölgeye Ortodoks Rus misyonerler gönderilerek eskiden beri Şamanizm’e ve Göktanrı inancına mensup yerel unsurlar arasında Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma politikaları uygulandı . Bunun aktörlerinden birisi de Altaylar üzerine dil, kültür, etnografya alanlarında çalışmaları ve eserleriyle tanınan Verbitski idi.

Keywords
Verbitski, Altaylar, Misyonerlik, Altayistik, Altay Dini Misyonu