Summary


Kastamonulu Divan Şairi Tali'i ve Şiirleri
16. yüzyıl klasik Türk edebiyatının hem yetişen şairler hem de kaleme alınan eserler bakımından zirvenin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde birçok şair yetişmiş ve çok sayıda önemli eser verilmiştir. Bu dönemde yetişen şairlerden biri de Tâli’î’dir. Kastamonu’da doğan Tâli’î, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmud’un hizmetinde bulunarak ona defterdarlık yapmıştır. Şehzade Mahmud’un ölümü üzerine Yavuz Sultan Selim tahta geçince onun hizmetine girerek yeniçeri kâtipliği yapmıştır. Şair, Yavuz Sultan Selim’in saltanatının sonlarında vefat etmiştir. Tâli’î’nin Farsça ve Türkçe Dîvân ile Yavuz Sultan Selim’in Acem seferi hakkında yazdığı bir Târîh’i bulunmaktadır. Farsça Dîvân’ının yayımlanmış olmasına karşılık Türkçe Dîvân’ı ve Târîh’ine bugüne kadar ulaşılamamıştır. Şairin şiirlerini tespit etmek için yaptığımız katalog taramaları esnasında Türkçe Dîvân’ının bir nüshası ile çeşitli mecmualarda kayıtlı olan birçok şiirini tespit ettik. Bu çalışmada Tâli’î’nin Türkçe Dîvân’ının şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulacak; kaynaklardaki bilgiler ve mevcut şiirlerden hareketle şairin edebî kişiliği üzerinde birtakım değerlendirmeler yapılacaktır. Ardından hem Dîvân’ında yer alan hem de mecmualardan derlenen şiirlerinden bazılarının tenkitli metni verilecektir.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, 16. Yüzyıl, Tâli’î, Dîvân, Mecmua.