Summary


Emîrî’nin Heft Vâdî Mesnevisi.
Asıl adı Mehmed olan Emîrî, XVI. asrın velut şairlerindendir. Dört divan ve on dört mesnevinin sahibi olan şair, Osmanlı edebiyat hayatının gözlerden uzak kalmış simalarındandır. Heft Vâdî, Emîrî’nin tasavvuf zemîninde kaleme aldığı kısa bir mesnevisidir. 184 beyitten müteşekkil bu eserde; tasavvuf sâlikinin kat? edeceği menziller, sâlikin yedi tavrı ve kâmil insanın vasıfları anlatılmaktadır. Didaktik bir üslupla kaleme alınan mesnevi, pend-nâme türünün özelliklerini taşımaktadır. Bu makalede Emîrî’nin hayatı ve eserlerinden kısaca bahsedildikten sonra Heft Vâdî’nin muhteva ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Heft Vâdî’ye kaynak teşkîl eden metinle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Makalenin son bölümünde ise Heft Vâdî’nin transkripsiyonlu metni sunulmuştur.

Keywords
Klâsik Türk edebiyatı, Emîrî, mesnevi, heft vâdî.