Summary


Osmanlı Metinlerinde Hz. Dâvûd
Kur’ân-ı Kerîm’de insanlara ibret olması için çeşitli anlatılara yer verilmiştir. Bu ibretlik anlatıların başında peygamber kıssaları gelmektedir. Bu kıssalar, farklı sanat dallarında çeşitli formlarda işlenerek daha geniş kitlelerin bu ibretlik öykülerden yararlanması sağlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu kıssalar, edebiyat alanında yazılı ve sözlü anlatılara konu olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de bahsedilen ve sanat eserlerine konu edilen peygamberlerden biri de Hz. Dâvûd’dur. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Dâvûd’dan bahsedilmiş olmakla birlikte nesebi ve hayatı hakkında çok fazla ayrıntıya yer verilmemiştir. Ayrıca “Hz. Dâvûd kıssası” diye adlandırılabilecek bütün hâlinde bir anlatım da söz konusu değildir. Buna karşın edebî metinlerde Câlût’u yenmesi, hem hükümdar hem de sultan olması, adaletli olması, demiri elleriyle yumuşatıp şekillendirmesi, zırh yaparak geçimini temin etmesi, güzel sesiyle Zebûr’u okuması, ibadetlerindeki samimiyeti, bütün canlıların zikrine, ibadetine eşlik etmesi gibi hayatına dair ayrıntılarla konu edilmiştir. Bahse konu olan bu anlatıların kaynakları arasında Kur’an, hadis, İslam tarihleri yanında İsrailiyyât türündeki eserlerin yer alındığı görülür. Bu çalışmada yukarıda zikredilen kaynaklarda yer alan bilgilerden hareketle Hz. Dâvûd’un hayat hikâyesi ortaya konularak edebî metinlerde yer alan onunla ilgili çağrışım dünyası tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Klasik Türk edebiyatı, edebî metinler, peygamber kıssaları, Hz. Dâvûd