Summary


“Sözde” ve “Demek” Sözcükbirimlerinin Anlam ve İşlev Değişimi
Konuşucu ifadesinde bilgisinin kaynağını ve bilgisine yönelik yaklaşımını çeşitli araçlarla işaretleyerek alıcıya iletebilir. Bu iki anlam alanı dilbilimde sırasıyla kanıtsallık ve bilgi kipliği kategorisi başlıkları altında ele alınır. Bazı dilbilimciler bu iki kategoriyi ayrı kabul ederken bazıları tek bir kategorinin alt alanları olarak değerlendirir. Diğer bir yaklaşımsa bu iki kategoriyi birbiriyle ilişkilendirerek örtüştükleri durumlara odaklanır. Bu çalışmada ise belirlenen sözcüklerden hareketle kanıtsallık işaretleyicilerinin bilgi kipliği işaretleyicisi olarak kullanımı ve bunların sözlükte tanımlanması sorunu ele alınacaktır. Çalışmada; sözde ve demek belirteçlerinin Türkçe Ulusal Derlem’den seçilen örneklerle kullanım alanları belirlenecek ve bu belirteçlerin kanıtsallık ve bilgi kipliği kategorisi açısından değerleri incelenecektir. İnceleme sonucunda, sözcüklerin anlam alanları açıklanarak sözlükte nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili öneriler sunulacaktır.

Keywords
sözcükbirim, tanım, belirteç, anlam değişimi.