Summary


Nihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi
Mısırlı sûfî şair İmam Bûsîrî’nin Hz. Peygamber’e duyduğu muhabbetin tezahürü olarak 13. yüzyılda Arapça kaleme aldığı Kasîde-i Bürde, Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu kadar Türk edebiyatında da büyük bir ilgi görmüştür. Bu ilginin bir neticesi olarak özellikle klasik Türk edebiyatında bu kaside, birçok şarih tarafından şerh edilmiş; Kemalpaşazâde, Leâlî, Ahmed-i Rıdvan, Şemseddin Sivâsî ve Nahîfî gibi meşhur şairler yanı sıra belli bir şöhreti yakalayamamış birçok şair tarafından da Türkçeye nazmen tercüme edilmiştir. Bu kasideye nazmen tercümede bulunan şairlerden biri de hayatı hakkında elde herhangi bir malumatın olmadığı Nihâdî’dir. Elde şimdilik tek nüshası bulunan ve tercüme/istinsah tarihi de belli olmayan Nihâdî’nin manzum tercümesi, 160 beyitten müteşekkildir. Mütercim, bu türde kaleme alınan birçok eserde olduğu gibi büyük oranda birebir tercüme yolunu tercih etmiş; samimi bir eda içinde dile olan hâkimiyetini metin üzerinde hissettirmesini bilmiştir. Bu çalışmada Nihâdî’nin manzum Kasîde-i Bürde tercümesinin çeviri yazılı metni mihvere alınarak bu eserin sahip olduğu şekil ve muhteva özelliklerinin yanı sıra; bu türde tanzim edilmiş olan farklı tercümeler içindeki yeri de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Bûsîrî, Kasîde-i Bürde, klasik Türk edebiyatı, Nihâdî, manzum tercüme