Yeni Tarihselcilik Örneği Olarak Kitab-ül Hiyel’de Tarihi Unsurlar
(Historical Elements In Kitab-ül Hiyel As An Example Of New Historicism )

Yazar : Servet Şengül    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 90-103


Özet
Son dönemin postmodern romanları, tarihi romanın ciddi duruşuna karşılık tarih konusunu daha espritüel bir yaklaşımla ele alır. Bu dönemin önemli yazarlarından İhsan Oktay Anar, romanlarında tarihe ironik ve eleştirel bir yaklaşım gösterir. Onun bu çalışmaya konu olan Kitab-ül Hiyel’i, tarihin gerçekçi ve kurmaca olarak harmanlandığı bir roman olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada Yeni Tarihselcilik ve Postmodern Tarih Romanı kavramlarına değinilmiş ve Kitab-ül Hiyel’de hangi tarihi unsurların nasıl ve ne derece kullanıldığı araştırılmıştır. Osmanlılar dönemini anlatması dolayısıyla, birçok padişah metinde figüratif olarak kullanılmıştır. Romanın özellikle askeri alanda teknolojik yenilikleri ve bu dönemdeki entrikaları ele alması nedeniyle konuya uygun padişah adları zikredilmiştir. Yenilikçi devlet adamlarına, dini, mitolojik şahsiyetlere hep bu çerçevede yer verilmiştir. Romanın genelinde öykü, hiyel ilminin en büyük dâhisi kabul edilen, fizikçi, robotik ilminin ustası, bilim insanı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El Cezerî’nin Kitâb fî ma‘refeti’l-hiyeli’l-hendesiyye adlı eserinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Cezeri’nin kitabındaki devri daim makinesi, romanı sürükleyen sonsuz enerji makinesinin de kaynağı olmuştur. Romana peygamberler tarihinden Hz. Davut (a.s.) ile Calud’un mücadelesi de anakronik olarak yerleştirilmiştir. Metin, tarihi bir bütün olarak ele aldığından siyasi, ilmi, askeri kavramlar, mekânlar, gelenekler ve aletler hep iç içe girmiştir. Romanın postmodern bir tarih romanı olması nedeniyle yeni tarihselcilik akımının özellikleri göz önünde bulundurularak kavramlar bu yönüyle araştırmaya konu edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yeni Tarihselcilik, Postmodern Tarih Romanı, Kitab-ül Hiyel, Tarihi Unsurlar

Abstract
Postmodern novels of the recent period deal with the subject of history through a witty approach in despite of serious stance of the historical novel. İhsan Oktay Anar, one of the prominent authors of this period, brings an ironic and critical approach towards history in his novels. The subject of this paper, his book titled Kitab-ül Hiyel, comes out as a novel in which history is blended as reality and fiction. This study touches upon the concepts of New Historicism and Postmodern History Novel and investigates which historical elements are used in Kitab-ül Hiyel and to what extent. Since the period of the book is the Ottoman period, many sultans are used figuratively in the text. As the technological innovations especially in the military and the intrigues in this period are mentioned in the novel, the names of the sultans related to the topic are also mentioned. Innovative statesmen, religious and mythological figures are included in this frame. The story of the whole of the novel was formed based on Kitâb fî ma‘refeti’l-hiyeli’l-hendesiyye, the work of physicist, master of robotics, scholar İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El Cezerî who is considered to be the supreme genius of mechanical engineering. The delivery-and-return machine in Cezeri’s book is also the source of the infinite energy machine that leads the novel. The struggle between Prophet David and Goliaht is anachronically placed in the novel. Political, scientific, military concepts, places, traditions and instruments are always intertwined when the text is considered as a historical unity. As the novel is a postmodern history novel, the concepts have been investigated in the research considering the characteristics of the new historicism movement.

Keywords
New Historicism, Postmodern Historical Novel, Kitab-ül Hiyel, Historical Elements