Behçet Necatigil’in Poetik Tavır Kaynaklarına, Değer Kodlarına: İnanç ve İnanışlar…
(Behçet Necatigil's Poetic Attitude Resources, Values Codes: Faith and Beliefs ... )

Yazar : Fatih Arslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 11-17


Özet
Yeryüzü insanın yazdığı ve insana yazılmış olanla hareket eder. İnsanlığın yazgısı insana yazılmış olanda gizlidir. Gizem görünür olmayan, değer yüklü, katmanları çok boyutlu bir anlamlar dizgesidir. Hayatın anlamının hangisinde saklı olduğu bilinmesine rağmen keşfetmeye niyetli insan sayısı azdır. İşte burada devreye sanatçılar, edebiyatçılar özelde de şairler girer. Kutlu bir sözün peşinde olan şairler için anlam-ilham birlikteliği katman katman büyüyerek bütün yeryüzünü kuşatan bir niyete dönüşüdür. Özellikle de donanımlı, kültür kodlarını bilen şairlerin sözü başka bir büyünün kapılarını açmayı hedefler. Şiirimizin bu boyutta en yetkin şairlerinden birisi Behçet Necatigil’dir. Şiirin taşıması gereken bütün asgari malzemelerini yetkin bir şekilde bilen, kullanan Necatigil aynı oranda Doğu ve Batı kaynaklarına da hâkimdir. Behçet Necatigil’in şiiri bütün anlam yüklerinin dışında, ötesinde bir kültür şiiridir. Bireysel esinlenmelerden hareket etse de sonucunda sağlam bir estetik yapının desteklediği şiir dizgeleri ortaya çıkmaktadır. Şiirini besleyen önemli kaynaklardan birisi de kutsal inançlar ve inanışlardır. Kuran, İncil, Tevrat başta olmak üzere kutsal kitapları bilen ve onlara dair sembolik anlamları kullanan şair, inançların beraberinde taşıdığı kutsal anlatılara da şiirinde yer verir. Böylece şiir farklı anlam katmanlarına yükselir. Metaforik anlam boyutları bambaşka açılımlara yönelerek şiiri yeni alanlara yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk şiiri, Behçet Necatigil, inanışlar, inançlar.

Abstract
The earth moves with what is written and written by man. The fate of man is hidden in the human being. Mystery is invisible, value loaded, layers are multidimensional strings of meanings. Although the meaning of life is hidden in what is hidden, there are few people who are willing to explore. Here, there are artists, artists and poets in particular. For the poets who are pursuing a happy word, the layer of meaning-inspiration together is a return of the net that surrounds the whole earth by growing the layer. Particularly well-equipped, the poetry of the poets who know the culture codes aims at opening the gates of another magnificence. Behçet Necatigil is one of the most eminent poets of our poetry at this dimension. Necatigil, who knows and uses all the minimum materials required to carry poetry, is also dominant in Eastern and Western sources. The poetry of Behçet Necatigil is a cultural poetry beyond all its meanings. While moving from individual inspirations, the result is a poetic sequel supported by a robust aesthetic make-up. One of the important sources of poetry is sacred beliefs and beliefs. The poet, who knows the sacred books, especially the Qur'an, the Bible, the Torah and uses symbolic meanings for them, gives poetry in sacred accounts with beliefs. Thus poetry rises to different levels of meaning. The dimensions of metaphorical meaning are directed at different expansions, directing poetry to new areas.

Keywords
Turkish poetry, Behçet Necatigil, beliefs, faith