Türk Kültüründe Bit
(Louse in Turkish Culture )

Yazar : Yusuf Ziya Sümbüllü    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 31-45


Özet
Kültür, kendini oluşturan tüm maddi ve manevi unsurlarının birleşmesinden meydana çıkan, köklü bir yaşanmışlık ihtiva eden, durağanlıktan uzak dinamik bir yapının adıdır. Bu yapı içerisinde, düne ait olanın bugünün şekillenmesindeki rolü, göz ardı edilmemesi gereken bir husustur ki çalışmamızın ortaya çıkışındaki temel dayanak da bu yaklaşımdır. Bu doğrultuda, Türk halk kültürü içerisinde oldukça renkli ve çeşitli kullanımları ile karşılaştığımız “bit” i masal, efsane, ninni, mani, bilmece, efsane, destan, atasözü, deyim, halk hekimliği, tekerleme gibi unsurlardaki kullanımı ile ortaya koymayı amaçlayan çalışmamızda, öncelikle bitin biyolojik bir terim olarak karşılığına yer verilmiş, ardından halk kültürü unsurları içerisinde bitin hangi maksatla ne şekilde kullanıldığına ve sosyal hayatta bite değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, halk edebiyatı, bit,

Abstract
Culture is the name of a dynamic structure that is far from stationary, which involves a deep rooted experience of the union of all its material and spiritual elements. Within this structure, the role of what belongs to the past in today's shaping, a subject that should not be ignored, is the basic basis for the emergence of our work. In this direction, in our work aiming to reveal the "louse" we encounter with colorful and various uses in Turkish folk culture with the use of elements such as fairy, legend, lullaby, mania, riddle, legend, epic proverb, idiom, folk medicine, it is mentioned as a biological term and then it is mentioned in the folk culture elements how it is used for what purpose and in the social life.

Keywords
Culture, folk literature, louse,