Türk Folklor ve Kültür Tarihinde Hüseyin Nihal Atsız’ın Yeri
(Hüseyin Nihal Atsız's Place in the History of Turkish Folklore and Culture )

Yazar : Abdulhamit Toprak    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 46-55


Özet
Folklor 19. yüzyıldan bu yana üzerinde en çok durulan, tartışılan ve çalışılan alanlardan biri olmuştur. Folklor ve kültürün geçmişinin, insanoğlunun varlığıyla yaşıt olması, son 2-3 asırdır gündeme gelmesi, üzerinde tartışılması, folklor ve kültürle ilgili bilimsel anlamda pek çok eserin yazılmış olması, folklor ve kültüre olan ilginin giderek artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla folklor ve kültürün malzemelerinin gerek bilimsel ve fikrî, gerekse kurgusal pek çok eserde kullanılır duruma gelmesine zemin oluşturmuştur. Toplumun temel dinamiklerinden olan folklor ve kültür; her geçen gün daha çok esere konu olmuştur. Hüseyin Nihal Atsız folklor ve kültür malzemelerini eserlerinde önemli ölçüde ve bilinçli bir şekilde kullanmıştır. Atsız’ın Türkçü bir kimliğinin oluşu, Türk folklor ve kültürü ile ilgili bilgilere sahip olması, folklorik ve kültürel malzemelere eserlerinde yer vermesine katkıda bulunmuştur. Atsız’ın Türk folklor ve kültürüyle ilgili gerek düşüncelerini ifade ettiği teorik, gerekse folklorik ve kültürel malzemeleri kullandığı kurgusal birçok eserinin olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Folklor, Kültür, Hüseyin Nihal Atsız, Değişim, İdeoloji

Abstract
Folklore has been one of the most dwelt on, discussed and studied areas since 19th century. The fact that folklore and its culture is of the same age with the existence of humanity, it has come to the fore and has been discussed for the last two or three centuries and many scientific works have been written about culture has caused the interest in folklore to increase gradually. Thus, this has provided a basis for materials of folklore and culture to become usable in many scientific, intellectual and fictional works. Folklore and culture, which are among basic dynamics of the society, have become the subject of more and more works every day. Hüseyin Nihal Atsız used folkloric and cultural materials significantly and consciously in his works. Having a Turkist identity and having information about Turkish culture and folklore have contributed Atsız to include folkloric and cultural materials in his works. It can be said that Atsız has both theoretical works in which he expressed his thoughts about Turkish folklore and culture and fictional works in which he used folkloric and cultural materials.

Keywords
Folklore, Culture, Hüseyin Nihal Atsız, Change, Ideology