Mızarlı Âşık Memet ve Sarıkız
(Mızarlı Âşık Memet and Sarıkız )

Yazar : Muhammet Atasever    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 35-55


Özet
Ozan baksı edebi geleneğini sürdüren Âşık edebiyatı temsilcisi söz ustalarının önemli vasıflarından birisi hazırlıksız söz söyleme yani irtical kabiliyetidir. İrticali söz söyleme yeteneğinin insanların günlük yaşamlarına aks edecek kadar yerleştiği; hatta âşık olma iddiasında bulunmayan yöre halkının dahi bu kabiliyetle mücehhez olduğu Barak Ovası yahut Barak Yöresi birçok âşığa ev sahipliği yapar. Mızarlı Âşık Memet de zikredilen doğaçlama söz söyleme kabiliyeti ile ün yapmış, katıldığı yarışmaların tamamında “Besteli Doğmaca Türkü” dalında birincilikler elde ederek yörede haklı bir üne kavuşmuştur. Makalede Âşık’ın ailesi, uzak akrabaları, yakın arkadaşları, köylüleri ve yörenin ileri gelenleri ile yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında Mızarlı Aşık Memet’in hayatı, sanatı ve eserleri aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mızarlı Âşık, Sarıkız, Barak, besteli doğmaca türkü, irtical

Abstract
One of the important qualities of the minstrel literary tradition representatives is their ability to improvise; that is, to deliver impromptu (irticali) speech. The Barak Plain or Barak Region where the impromptu speech fused into people's daily lives and even the common folk is equipped with this talent hosts many minstrels. Mızarlı Aşık Memet, renowned for his talent of delivering impromptu poems, was ranked first in many competitions in the field of "Lyrical Improvised Folk Songs" and gained a well-deserved fame in the region. This article presents the life, art and works of Mızarlı Aşık Memet under the light of information gathered with interviews with his family, relatives, close friends, countrymen and leading figures in the region.

Keywords
Mızarlı Aşık, Sarıkız, Barak, lyrical improvised folk song, improvisation