Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında Arnavutluk ve Arnavutlar
(Albania and Albanians in Ahmet Mithat Efendi’s Novel Albenians and Soliots )

Yazar : Beste Semiha Bahçeci    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 96-109


Özet
Ahmet Mithat Efendi, eserlerini sadece tek bir coğrafya ya da tek bir millet ile sınırlı tutmaz. Yazar, Osmanlı coğrafyasında her kesimden ve her milletten insanı ele alarak onların yaşam tarzlarını, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini okuyucusunun gözleri önüne serer. A. Mithat Efendi, Arnavutlar-Solyotlar adlı romanında da Müslüman Arnavutlar ile Hristiyan Solyotları kaleme alır. Farklı koşullarda yaşayan ve farklı dinlere mensup bu iki halkın birbirleriyle olan savaşları, bu savaşlardaki kahramanlıkları Ahmet Mithat için kayda değer özelliklerdendir. Romanda, Tepedelenli Ali Paşa’nın kendi siyasi erki uğruna hem Arnavutları hem de Solyotları ne şekilde hâkimiyeti altına almaya çalıştığı anlatılır. Olaylar, yazarın tarihî bilgi birikimiyle de başarılı bir üslûpla dile getirilir. Bu çalışmamızda, romanda bahsedilen Arnavutlar ile Arnavutluk’un o dönemdeki tarihî ve siyasi durumu ele alınacaktır. Bu bağlamda Arnavut ve Solyot halkının yaşayışları, kültürleri, savaşlardaki başarıları ile gelenek ve görenekleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Mithat Efendi, Solyotlar, Arnavutlar, Arnavutluk, Roman.

Abstract
Ahmet Mithat Efendi does not limit his works to just one geography or one nationality. He handles people from all regions and all nationalities in large Ottoman geography and shows their lifestyles, cultures, customs and traditions to the reader. In his novel Albanians-Soliots, A. Mithat Efendi, narrates Muslim Albanians and Christian Soliots. The wars of these two societies’, who live in different conditions and have different religions, with each other and their heroism in these wars are valuable features for Ahmet Mithat. In the novel, how Tepedelenli Ali Pasha struggles to dominate Albanians and Soliots for his political power is narrated. Events are put into words in a successful style with the writer's historical knowledge. In this study, historical and political situation of Albania and Albanians in the period mentioned in the novel will be discussed. In this regard, Albanian and Soliot societies’ lifestyles, cultures, successes at the wars, customs and traditions will be focused on.

Keywords
Ahmet Mithat Efendi, Soliots, Albanians, Albania, Novel.