Bir Kent İmgesi Olarak Amasya Elması
(Amasya Apple as a City Image )

Yazar : Cavit Güzel  & Orhan Fatih Kuşdemir  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 206-221


Özet
Hızla değişen toplumsal şartlar, sosyal bilimleri ve özelinde halk bilimini, yeni ortaya çıkan kültürel yapıları ve onların ortaya koydukları ürünleri inceleme, değerlendirme imkân ve kabiliyeti açısından zenginleştirmektedir. Halk tanımının kırsaldan, kente oradan metropollere uzanan dönüşümünün yeni bakış açıları ile ele alınabilmesi doğru bir anlamlandırma sürecini beraberinde getirmektedir. Uygulamalı halk bilimi anlayışı bu bakış açılarından sadece biridir. Uygulamalı halk bilimi anlayışında halk zenginliğinin daha karmaşık hale gelen sosyal yapılar içerisinde yaşayabilme imkânları analiz edilmektedir. Kent imgeleri uygulamalı halk bilimi bakışı ile çözümlenebilecek unsurlardandır. Kentlerin adıyla bütünleşmiş ürünler ya da unsurlar “oluşum+yayılma+yararlanma” basamakları ile ele alınıp onların imgeye dönüşüm süreci tespit edilebilmektedir. Amasya kentinin adı ile bütünleşen elma nesnesi de “Amasya Elması” adı/markası ile imgeye dönüşen unsurlardandır. Amasya elması imgesinin, Amasya’da yetiştirilmeye başlanan elmanın ticari bir ürün boyutuna ulaşması ile oluşum aşamasının, Amasya dışında bilinir hale gelmesi ile devam eden yayılma aşamasının ve Amasya’da elma imgesi üzerinden tespit edilen yararlanma aşamasının incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Amasya Elması, Kent İmgesi, Uygulamalı Halk Bilimi.

Abstract
The rapidly changing social conditions enrich the social sciences and, in particular, the science of science, the emerging cultural structures and the products they produce, in terms of their ability to evaluate and evaluate. The transformation of the definition of the people from the countryside to the metropolises from the city brings with it a new point of view. The concept of applied folklore is only one of these perspectives. In the understanding of applied folklore, the possibilities of the people's richness to live in social structures that are more complex are analyzed. Urban images are one of the elements that can be solved with applied folklore perspective. The products or elements that are integrated with the name of the cities can be taken into account with the steps of alın formation + extension + exploitation ”and their transformation to image can be determined. The apple object integrated with the name of the city of Amasya is one of the elements transformed into images with the name / brand of as Amasya Elması Am. The aim of this study is to analyze the stage of the Amasya apple, which has been introduced in Amasya, to a commercial product size and the stage of the formation, which has been known by Amasya.

Keywords
Apple of Amasya, City Image, Applied Folklore.