Altay Misyoneri Vasili İvanoviç Verbitski: Hayatı, Misyonerlik Faaliyetleri ve Altay Çalışmaları
(Altaic Apostle Vasili İvanoviç Verbitski: His Life, Missionary Activities and Altai Studies )

Yazar : Fatih Ünal    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 197-205


Özet
Türklerin tarihi yurtlarının başında gelen Altaylar ve bu bölgenin kadim unsurları olan Türk boyları ve komşuları XVII. asrın başlarından itibaren Çarlık Rusya’nın yayılmacı ve sömürgeci politikalarına hedef oldular. Kuznetsk şehrinin temellerinin atılması bölgenin sistemli bir şekilde Rusya hâkimiyetine alınmasıyla sonuçlandı. Ardından yeni şehirler, kaleler, ileri karakollar kurularak Altay bölgesi Rus Çarlığı’nın bir parçası haline dönüştürüldü. Yerel unsurlar Rusların uyguladığı işgal, ağır vergiler, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zorla zaptı, bölgeye Rus göçmenlerin yerleştirilmesi, yerel unsurlara karşı acımasız ve baskıcı yönetim karşısında uzun yıllar direndi. Ancak Rus askeri kuvvetlerinin acımasız yöntemleriyle karşılaştılar ve Rus yönetimine boyun eğmek zorunda kaldılar. Altayların kalıcı bir Rus memleketine dönüştürülmesi için Rus iskân siyaseti yanı sıra, bölgeye Ortodoks Rus misyonerler gönderilerek eskiden beri Şamanizm’e ve Göktanrı inancına mensup yerel unsurlar arasında Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma politikaları uygulandı . Bunun aktörlerinden birisi de Altaylar üzerine dil, kültür, etnografya alanlarında çalışmaları ve eserleriyle tanınan Verbitski idi.

Anahtar Kelimeler
Verbitski, Altaylar, Misyonerlik, Altayistik, Altay Dini Misyonu

Abstract
Altai where is one of the most important homeland and Turkish tribes, which is autochthonous constituent of the region, have become the target of expansionist and colonialist policies of Tsarist Russia since the beginning of the Seventeenth Century. The region was systematically and gradually fell under the domination of Russia through the establishment of the city of Kuznetsk. After that Altai region was transformed into a part of Tsarist Russia by building new cities, fortress and border posts. Local elements resisted through long ages against tyrannizer and brutal administration, Russian occupation, heavy taxes, the confiscation of rich underground and surface resources by force, the placement of Russian immigrants in the region. However, they faced the ruthless methods of Russian military forces and were obliged to submit to the Russian administration., Russification and Christianise policies were applied among the local constituents, which belonged to Shamanism and the Old Turkish Religion (Gök Tanrı/Caelum God Belief) from of old times, along with Russian housing policy to conversion the Altai into a permanent Russian country. One of the actors of this policy was Verbitski, who was known for his works in the fields of Altaic languages, culture and ethnography.

Keywords
Verbitski, Altai, Missionary, Altaistic, Altaic Religious Mission