Elektronik Sözlük Tipolojileri ve Lexica Örneği
(Electronic Dictionary Typologies and Lexica Example )

Yazar : Göksel Sert    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 58-70


Özet
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sözlükbilim alanında yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de elektronik sözlüklerdir. Elektronik sözlükler, genel olarak dört türde hazırlanmaktadır: elde taşınır (cep) elektronik sözlükler, yoğun disk elektronik sözlükler, çevrim içi elektronik sözlükler ile yazılım ve uygulama elektronik sözlükleri. Sözlükbilimde kuramsal ve uygulamalı alanlarda yaşanan hızlı gelişme, sözlük kullanıcılarından sözlük hazırlayıcılarına kadar tüm sözlük paydaşları açısından sözlük tipolojileri hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Sözlük tipolojilerinin bir alt türü de elektronik sözlük tipolojileridir. Alanyazında farklı araştırmacılar tarafından hazırlanan elektronik sözlük tipolojileri yer almaktadır. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle tipolojilerin de güncelleştirilmesi gerekmiş ve bu doğrultuda eklemeler yapılmıştır. Bu çalışmada, sözlük ve elektronik sözlük kavramları hakkında genel bilgiler verildikten sonra, alanyazında yer alan elektronik sözlük tipolojileri incelenmiştir. İncelemenin ardından, Lexica elektronik sözlük özelinde söz konusu tipolojiler değerlendirilmiş ve elektronik sözlük tipolojilerinin bugünde ve gelecekte alanı yansıtma açısından eksi ve artıları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
elektronik sözlük, elektronik sözlük tipolojisi, sözlük, sözlük tipolojisi, sözlükbilim

Abstract
Developments in information technologies have brought about innovations in the field of lexicography. One of these innovations is electronic dictionaries. Electronic dictionaries generally prepared in four types: handheld (pocket) electronic dictionaries, compact disc electronic dictionaries, online electronic dictionaries, and software/application electronic dictionaries. Rapid development in theoretical and applied fields in lexicography has made it necessary to prepare dictionary typologies for all dictionary stakeholders, from dictionary users to lexicographer. In the literature, electronic dictionary typologies prepare by different researchers. Furthermore, typologies have to be updated with the development of technology and additions have been making accordingly. In this study, after giving general information about dictionary and electronic dictionary concepts, electronic dictionary typologies in the literature are reviewed. Following the review, these typologies evaluated in the Lexica electronic dictionary and minus/plus values of electronic dictionary typologies were determined in terms of reflecting the field today and in the future.

Keywords
electronic dictionary, electronic dictionary typology, dictionary, dictionary typology, lexicography