Türk Kültüründe Evlilik ve Çocuğa Ad Verme Geleneği: Alevi Bektaşi Örneği
(In Turkish Culture Marriage and Giving Name to Children Tradition: Alevi Bektaşi Sample )

Yazar : Abdulhamit Toprak    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 90-95


Özet
Göçebe bir hayat yaşayan Türkler zamanla yerleşik hayata geçmiş ve birçok kültürle etkileşimde bulunmuştur. Kültürel etkileşim, kültürel zenginlikleri ve çeşitlilikleri beraberinde getiren önemli bir etmendir. Farklı etnik milletlerden, kültürlerden ve dinlerden oluşan Türk toplumu; gelenek ve görenekleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, Türk kültürünün geçiş dönemlerini oluşturan “evlilik ve çocuğa ad verme” âdetleri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanoğlunun hayatında önemli bir dönemi temsil eden evlilik ve ad verme eylemleri, törenlerle gerçekleştirilir. Türk kültürünün önemli geçiş dönemleri olan evlilik ve çocuğa ad verme âdetlerinde geçmişten günümüze kadar zamanla bazı değişikliklerin olduğu görülmüştür, ancak bunların temelde aynı kültürden beslenmesi, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilecek kadar benzerlik göstermesini sağlamıştır. Gelenek ve âdetlerin; geçmişin, uzun yılların birikimine ve tecrübesine dayanması Sünnî Türk ve Alevi-Bektaşi toplumlarının kültürel ve geleneksel yönden benzerlikleri beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu durum; Alevi-Bektaşi toplumlarının evlilik ve çocuğa ad verme âdetlerinin, Sünnî Türk toplumunun âdetleri arasında büyük farkların oluşmasının önüne geçmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Evlilik, Ad verme, Alevi-Bektaşi

Abstract
Turkish people who lived as a nomadic life adopted a settle life in time and interacted with a lot of cultures. Cultural interaction is important factor that bring with cultural richness and diversity. Turkish society that comprised of having different ethnic nations, cultures and religions is difference of in point of customs and traditions. These differences take an active role in ''marriage and giving name children ''traditions that building transition period of Turkish culture. Marriage and giving name acts that represent an important period life in human , is celebrated with ceremonies .It has been seen that there have been some changes marriage and giving name, which are important transitional periods of Turkish culture in the time, from the past to the present, but these nourishment from the same main culture has provided enough similarity to form a bridge between the past and the future. Traditions and customs, old time's, it has been seen that many years of accumulations and experience based on the Turkish and Alevi Bektas-i societies, cultural and traditional aspects of the similarities brought with it. This situation; Alevi-Bektaşi societies traditions which is marriage and giving name to children, prevented it from occurring huge difference between with Turkish society traditions

Keywords
Culture, Marriage, Giving name, Alevi Bektaşi