Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme.
(A Lexicographical Research On Lügat-I Musâhabet Of Necip Asım Yazıksız. )

Yazar : Erdoğan Boz  & Esma Günal  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 100-129


Özet
Bu yazıda Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet adlı ansiklopedik sözlüğü ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, eserin türü olan ansiklopedik sözlük hakkında birtakım bilgiler verildikten sonra Necip Asım’ın hayatı, eserleri ve Lügat-ı Musâhabet hakkında genel bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde, Lügat-ı Musâhabet’in sözlükbilimsel bağlamda bünyesinde bulundurduğu yapılar tespit edilerek, sözlükbilimsel incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sözlükbilimsel inceleme dahilinde Lügat-ı Musâhabet’in tematik dizini çıkartılarak, eserin bünyesinde barındırdığı konular sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise eserin Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe dizini hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lügat-ı Musâhabet, Necip Asım, Sözlükbilimsel İnceleme, Ansiklopedik Sözlük

Abstract
In this study, Necip Asım Yazıksız's encyclopedic dictionary named Lügat-ı Musâhabet is discussed. In the first part of the study, after some information is given about encyclopedic dictionary which is the kind of work; there is a general information about Necip Asım's life, his works and Lügat-ı Musâhabet. In the second part, the lexicographical structure of Lügat-ı Musâhabet has been detected and its lexicographical research has been made. In addition, the thematically index of Lügat-ı Musâhabet released and the subjects that are included in the work has been categorized within the lexicographical research. In the third part, the works Turkish-French, French-Turkish index has been prepared.

Keywords
Lügat-ı Musâhabet, Necip Asım, Lexicographical Research, Encyclopedic Dictionary