Emîrî’nin Heft Vâdî Mesnevisi.
(Emîrî’s Heft Vâdî Masnawi )

Yazar : İsa Akpınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 10-33


Özet
Asıl adı Mehmed olan Emîrî, XVI. asrın velut şairlerindendir. Dört divan ve on dört mesnevinin sahibi olan şair, Osmanlı edebiyat hayatının gözlerden uzak kalmış simalarındandır. Heft Vâdî, Emîrî’nin tasavvuf zemîninde kaleme aldığı kısa bir mesnevisidir. 184 beyitten müteşekkil bu eserde; tasavvuf sâlikinin kat? edeceği menziller, sâlikin yedi tavrı ve kâmil insanın vasıfları anlatılmaktadır. Didaktik bir üslupla kaleme alınan mesnevi, pend-nâme türünün özelliklerini taşımaktadır. Bu makalede Emîrî’nin hayatı ve eserlerinden kısaca bahsedildikten sonra Heft Vâdî’nin muhteva ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Heft Vâdî’ye kaynak teşkîl eden metinle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Makalenin son bölümünde ise Heft Vâdî’nin transkripsiyonlu metni sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klâsik Türk edebiyatı, Emîrî, mesnevi, heft vâdî.

Abstract
Emîrî whose real name is Mehmed is one of the 16th century poets who produced many works. The poet, who owns four diwan and fourteen masnawi, is one of the secrets of the Ottoman literary life. Heft Vâdî is a short masnawi written by Emiri on the ground of Sufism. This work consists of 184 couplets; the range of sufism, the seven behaviors of the saint, and the characteristics of the perfect man are explained. The mesnevi, written in a didactic style, has the characteristics of pend-nâme. In this article, after briefly mentioning the life and works of Emiri, the content and form features of Heft Vadî are examined. In addition, evaluations were made on the text which is the source of Heft Vâdî. In the last part of the article, transcribed text of Heft Vâdî is presented.

Keywords
Classical Turkish literature, Emîrî, masnawi, seven range.