Ўзбек Тасаввуф Асарларида Тимсоллар (Хожа Аҳмад Яссавий Ва Бобораҳим Машраб Ижоди Мисолида).
(Symbols in Uzbek Sufi Literary (In the case of Hodja Ahmet Yesevi and Babarahim Mesrep Inventions) )

Yazar : Axadova Maxbuba Salimovna    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 284-291


Özet
Klasik Edebiyatın ünlü önderlerinden Hoca Ahmet Yessevi’nin “Divan” ve Babarahim Meşrep’in “Kıssayi Meşrep” eserleri belli başlı Eski Özbek Türkçesinin paha biçilmez eserleridir. Tasavvuf konusunda yazılmış söz konusu eserlerde İnsan’ın ilahi duygu ve hisleri sembollerle açıklanacak, olağanüstülük bildiren kelimeler tartışılacaktır. Bunun dışında, Tesevvuf Edebiaytı şairlerinin eserlerinden örnekler verilmiştir. Tesevvuf şiirlerinde her Tesevvuf terimine ayrı ayrı açıklamalar sunulmuştur. Bunun yanı sıra, “Divan” hemde “Kıssayi Meşrep” eserlerinde ilahi aşk yolundaki insanın fikir ve duyguları bu sözlerle daha içten açıklanmıştır. Onlar, tekrar tekrar okumayı, felsefi, tasavvufi, dinsel, modern düşünce bakımından daha derin müşahede etmeyi gerektirir. Mirmahmud Mirşemsiddin Oğlu Kari Hökandiy, Seyit Abdulkadir Hazrete adanmış muhammesinde onun tariketini tercih edenin iki dünya saadetine kavuşmasını anlatır ve onu “hakiket deryasının dalgıcı” Gavsul-Azam kabul eder. Marifetli yazar Zakirjan Furkat Hökandiy Şeyh Abdulkadir’i yolunu kaybetmış ilim sahiplerine yardım edecek yardımsever olarak anlatır.

Anahtar Kelimeler
Lirik kahraman, Tasuvvufi terimler, Tasavvuf, Tesevvuf şiiri

Abstract
The works of Hoca Ahmet Yessevi, one of the famous leaders of classical literature, “Divan” and Babarahim Mashrep, “Kissayi Mashrep” are the priceless works of the major old Uzbek Turkish language . In the works written on the subject of Sufism, the deity of Man, his feelings and feelings will be explained with simbols, and extraordinary words will be discussed. Apart from this, pieces are brought from the works of the poets of Sufism Literature. In the example Tesevvuf poems, explanations are presented to each Tesevvuf term separately. Besides, in the works of “Divan” and “Kissayi Mesrep”, the ideas and feelings of the people in love in the way of divine love are explained more passionately in various words and they demand a deeper examination in terms of reading, philosophical, Sufi, religious and modern thought. Mirmahmud Mirshemsiddin's son Kari Hökandiy tells Seyit Abdulkadir in his Prophet Muhammad who prefers his sect to meet two World Happiness and admits that he is” a diver to the truth " Gavsul-Azam. The ingenious writer Zakirjan Furkat Hökandiy Sheikh Abdulkadir Hadrat is expressed as a benefactor who will help those who have lost their way.

Keywords
Liric heroe (poetiс), term, suffistiс scienсe, suffistiс poetry