Köktürk Yazıtları Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler
(Determinations on Köktürk Inscriptions in the Context of Kipchak Turkish )

Yazar : Can Özgür    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 11-26


Özet
Köktürk yazıtları, Türk dilinin bilinen en eski yazılı metinleridir. Bundan dolayı yazıtlarda Türk dilinin fonolojik, morfolojik ve leksikal olarak en eski biçimleri bulunmaktadır. Bu biçimler yazıtlardan sonraki dönemlerde bazen değişerek, bazen gelişerek bazen de değişmeyerek kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir. Kıpçak Türkçesi Türk dilinin Orta Türkçe diye adlandırılan döneminin alt kollarından biridir. Bu araştırmada Kıpçak Türkçesinde görülen fonolojik, morfolojik ve leksikal unsurlar ile bunların Köktürk Yazıtlarındaki görünümü ele alınıp işlenecektir.

Anahtar Kelimeler
Köktürk Yazıtları, Kıpçak Türkçesi, Tespitler.

Abstract
Köktürk inscriptions are the oldest known written texts of the Turkish language. Therefore, the oldest forms of the Turkish language are phonologically, morphologically and lexically in the inscriptions. These forms were used in the periods after the inscriptions, sometimes changing, sometimes developing and sometimes not changing, and they continue to be used. Kipchak Turkish is one of the sub branches of the period of the Turkish language called Middle Turkish. In this research, the phonological, morphological and lexical elements seen in Kipchak Turkish and their appearance in the Köktürk inscriptions will be studied.

Keywords
Köktürk inscriptions, Kipchak Turkish, determinations.