Fatiha Tefsiri’ndeki Fiillerin Semantik Açıdan Değerlendirilmesi
(Semantic Evaluation Of The Actions In Fatiha Tefsiri )

Yazar : FATMA KOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 195-209


Özet
Öz Fatiha Tefsiri Hacı Bektâş-ı Velî’nin tefsir tarzında yazmış olduğu eserlerinden biridir. Eserde Fatiha sûresindeki sözcüklerin sayıları ve tasavvufi yorumlar bulunmaktadır. Bununla birlikte eser, Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini taşımaktadır. Çalışmada Fatiha Tefsiri adlı eserde geçen fiiller, anlam açısından değerlendirilerek bu alandaki çalışmalara katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır. Eserde geçen fiiller, tarama ve sınıflandırma yöntemleri kullanılarak anlamlarına göre gruplandırılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılarak toplam 265 fiil tespit edilmiştir. Sınıflandırma yöntemi kullanılarak fiillerin tamamı anlamlarına göre tasnif edilmiştir. Başlıklarına göre tasnif edilen fiiller metinde geçtiği cümlelerle örneklendirilmiştir. Böylece Fatiha Tefsiri’nde bulunan fiil varlığı anlamlarına göre değerlendirilmiş, fiillerin anlamlandırıldığı başlığa göre kullanım sıklıkları verilmiş ve ulaşılan verilere göre çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Fatiha Tefsiri, Fiiller, Semantik Sınıflandırma.

Abstract
Abstract Fatiha Tefsiri is one of the works written by Hacı Bektâş-ı Velî in tafsir style. In the work there the numbers and sufi interpretations of the words in the Fatiha. In addition the work has the language features of Old Anatolian Turkish. In the study it is aimed to contribute to the studies in this field by evaluating the verbs in Fatiha Tefsiri in terms of meaning. Verbs in the work are grouped according to their meanings using screening and classification methods. In the study a total of 265 verbs were determined using the screening method. Using the classification method all verbs are classified according to their meanings. Verbs classified according to their titles are exemplified by sentences in the text. Thus the verb existence in the Fatiha Tefsiri was evaluated according to its meanings usage frequencies were given according to the title in which the verbs were made sense and inferences were made according to the data obtained.

Keywords
Keywords : Fatiha Tefsiri, Verbs, Semantic Classification.