Gülşen-i Edeb Dergisi Üzerine Bir İnceleme
(An Analysis On The Gülşen-i Edeb Magazine )

Yazar : Taner Tunç    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 33-44


Özet
Türk edebiyatında Batılı anlamda yeni bir edebiyatın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gazete ve dergiler şüphesiz belirleyici bir role sahip olmuştur. Özellikle “II. Abdülhamit Dönemi Edebiyatı” olarak nitelendirilen 1876-1908 yılları arasında dergiler, toplumsal ve siyasal şartların da etkisiyle edebî bir görünüm kazanmıştır. Bu dönemde edebiyata yön veren, edebî ekollerin oluşmasını sağlayan Servet-i Fünûn, Malûmat gibi uzun süre yayımlanmış dergiler bulunmakla birlikte kısa bir sürede yayım hayatını sonlandıran dergilerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Edebiyat ve basın tarihinde gölgede kalmış olan bu yayınlar, devrin sanat anlayışını ve önemli yazar ve şairlerin eserlerini barındırmaları bakımından dikkate değerdir. Bu bağlamda Servet-i Fünûn edebiyatının hâkim olduğu dönemde yayım hayatına başlayan Gülşen-i Edeb, 16 Mart 1899-4 Mayıs 1899 tarihleri arasında, kısa süreli neşredilmiş bir dergidir. Dönemin önemli pek çok yazar ve şairine sayfalarında yer veren bu mecmua, iddialı bir çıkış yapmasına rağmen ancak 8 sayı yayımlanabilmiştir. Bu makale, Gülşen-i Edeb dergisinin tanıtımı, içerik değerlendirmesi ve dizini ile birlikte alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gülşen-i Edeb, Dergi, Edebiyat

Abstract
Newspapers and magazines have undoubtedly played a decisive role in the emergence and development of a new Western literature in Turkish literature. Especially between the years 1876-1908, which is described as “Literature of The II. Abdulhamid Period”, the magazines gained a literary appearance with the effect of social and political conditions. In this period, although there were magazines that were published for a long time such as Servet-i Fünûn and Malûmat, which gave direction to literature and provided the formation of literary schools, it is also frequently encountered with magazines that ended their publication life in a short time. These publications, which have been overshadowed in the history of literature and the press, are remarkable in that they contain the artistic understanding of the period and the works of important writers and poets. In this context, Gülşen-i Edeb, which started its publishing life in the period when Servet-i Fünûn literature was dominant, is a short-term magazine published between 16 March 1899-4 May 1899. This magazine, which includes many important writers and poets of the period, has only been published in 8 issues, although it has made an assertive debut. This article aims to contribute to the field with the introduction, content evaluation and index of Gülşen-i Edeb magazine.

Keywords
Gülşen-i Edeb, Magazine, Literature