Nihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi
(Poetic Translation Of Qasidah Al-Burdah By Nihadi )

Yazar : Yunus Kaplan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 45-70


Özet
Mısırlı sûfî şair İmam Bûsîrî’nin Hz. Peygamber’e duyduğu muhabbetin tezahürü olarak 13. yüzyılda Arapça kaleme aldığı Kasîde-i Bürde, Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu kadar Türk edebiyatında da büyük bir ilgi görmüştür. Bu ilginin bir neticesi olarak özellikle klasik Türk edebiyatında bu kaside, birçok şarih tarafından şerh edilmiş; Kemalpaşazâde, Leâlî, Ahmed-i Rıdvan, Şemseddin Sivâsî ve Nahîfî gibi meşhur şairler yanı sıra belli bir şöhreti yakalayamamış birçok şair tarafından da Türkçeye nazmen tercüme edilmiştir. Bu kasideye nazmen tercümede bulunan şairlerden biri de hayatı hakkında elde herhangi bir malumatın olmadığı Nihâdî’dir. Elde şimdilik tek nüshası bulunan ve tercüme/istinsah tarihi de belli olmayan Nihâdî’nin manzum tercümesi, 160 beyitten müteşekkildir. Mütercim, bu türde kaleme alınan birçok eserde olduğu gibi büyük oranda birebir tercüme yolunu tercih etmiş; samimi bir eda içinde dile olan hâkimiyetini metin üzerinde hissettirmesini bilmiştir. Bu çalışmada Nihâdî’nin manzum Kasîde-i Bürde tercümesinin çeviri yazılı metni mihvere alınarak bu eserin sahip olduğu şekil ve muhteva özelliklerinin yanı sıra; bu türde tanzim edilmiş olan farklı tercümeler içindeki yeri de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bûsîrî, Kasîde-i Bürde, klasik Türk edebiyatı, Nihâdî, manzum tercüme

Abstract
Qasidah Al-Burdah, written by the Egyptian sufi poet Imam Busiri in Arabic in the 13th century as a manifestation of his love for the Prophet, has attracted great attention in Turkish literature as well as in Arabic and Persian literature. As a result of this interest, especially in classical Turkish literature, this eulogy has been commented on by many commentators; it has been translated into Turkish by verse, by famous poets such as Kemalpaşazade, Leali, Ahmed-i Rıdvan, Şemseddin Sivasi and Nahifi, as well as by dozens of poets who could not achieve a certain reputation. One of the poets who translated this ode in verse is Nihadi, about whom we have no information. Nihâdî's verse translation, which has only one copy and whose translation/copying date is unknown, consists of 160 couplets. As with many works written in this genre, the translator mostly preferred the one-to-one translation method; and he knew how to make his dominance of the language felt on the text in a sincere manner. In this study, the translated text of Nihadi's verse translation of Qasidah Al-Burdah was taken to the axis and besides the form and content features of this work; its place in different translations of this type has also been tried to be determined.

Keywords
Bûsîrî, Qasidah Al-Burdah, classical Turkish literature, Nihâdî, poetic translation