Kemal Varol’un Küfran Adlı Şiirinden Romana Yolculuk: Âşıklar Bayramı
(Journey To The Novel From Kemal Varol’s Poem Titled Küfran: Âşıklar Bayramı )

Yazar : Asena Tokgözlü    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 236-250


Özet
Kemal Varol’un incelenen Küfran adlı şiiri, hikâyesi olan bir şiirdir. Kurgusal anlamda mantıksal bir tutarlılık sağlamak isteyen yazar Âşıklar Bayramı adlı romanıyla da bu kurguyu detaylandırmıştır. İncelenen eserlerde tespit edilen esaslar, babası ile hem duygusal hem de mesafe anlamında bir uzaklık yaşayan oğulun temsilinde yaşanan duygusal kırılmalar ve toplumsal sorunlardır. Varol, bu iki eserinde de incinmiş bir oğulun karşısına idealleştirilmiş bir baba figürü çıkartmıştır. Yazar, bu eserlerin kurgusal evreninde değişip dönüşen baba ve oğulun trajedisine yer verirken, toplumsal gerçeklere de uzak kalmamıştır. Edebi türlerin birbirleriyle olan etkileşiminin, eserlerinde zenginlik ve çeşitlilik sağlayacağının farkında olan Varol, şiirinin hikayesini Aşıklar Bayramı adlı romanı ile detaylandırmıştır. Baba ile olan karşılaşma anından itibaren anılarla canlanan geçmiş eşliğinde babanın yaşlılık yolculuğuna uzanan ve ardından ölümle sonuçlanan bu kurgu, objektif tutumla işlenir. Baba oğul ilişkisini toplumsal yapıdaki algıyla kurgulayan yazar, saygı duyulan bir babayı zamanın ilerlemesiyle birlikte yaşlanmış ve çökmüş ancak hala güçlü, onurlu bir baba şeklinde tasvir eder. Zaman, belirsiz ve gizemlidir. Geçmişinde bastırdığı duyguları ile yaşayan oğul için babası ile karşılaşması bir yüzleşme anıdır. Zamanın boşluğunda zamansız hatırlayışlarla gelen bastırılmış duygular açığa çıktığında ise oğul, babasıyla ve kendisiyle vicdani hesaplaşmalar yapar. Duru, sade ve akıcı bir anlatım ile söz konusu eserlerde baba oğul ilişkisi bu yönleriyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
baba, Kemal Varol, toplumsal gerçekler, zaman.

Abstract
Kemal Varol's poem called Küfran is a poem with a story. The author, who wants to provide a logical consistency in the fictional sense, elaborated this fiction with his novel Âşıklar Bayramı. The principles determined in the works examined are the emotional breaks and social problems in the representation of the son who lives with his father in terms of both emotional and distance. In these two works, Varol produced an idealized father figure in front of a hurt son. The author, while giving place to the tragedy of the father and son, which has changed and transformed in the fictional universe of these works, has not stayed away from social realities. Being aware of the fact that the interaction of literary genres with each other will provide richness and diversity in his works, Varol has detailed the story of his poetry with his novel Aşıklar Bayramı. This fiction, which extends to the father's journey of old age accompanied by the past revived with memories from the moment of the encounter with the father, and then ends with death, is handled with an objective attitude. The author, who constructs the father-son relationship with the perception of the social structure, portrays a respected father as a father who has aged and collapsed with the advancement of time, but is still strong and honorable. Time is uncertain and mysterious. The encounter with his father is a moment of confrontation for the son, who lives with his suppressed emotions in his past. When the suppressed emotions that come with timeless reminiscences in the void of time are revealed, the son makes conscientious reckonings with his father and himself. With a clear, plain and fluent expression, the father-son relationship in the mentioned works has been examined in these aspects.

Keywords
father, Kemal Varol, social facts, time.