12 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN

Samsun/ TÜRKİYE  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Turgut Berbercan  
Coğrafya Terimleri Sözlüğü Olarak Divanü Lugati’t-Türk Ss, 1-12
Divanu Lugati’t-Turk As A Dictionary Of Geography Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste Semiha Bahçeci  
Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Dilenciler ve Dilencilik Ss, 13-23
Tanzimat Story And Its Novels Beggary And Beggars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut7
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uzak Curakulov  
Alişir Nevâî’nin Hamsesinde “Âşık-Maşuk-Rakip” Üçlüsü Ss, 24-30
The "Lover-Beloved-Rival" Trio in Quintets of Alişir Nevâî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Değer  
18. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Türk Şairi Molla Veli Vidâdî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri Ss, 31-40
The Life, Art and Works of The Turkish Poetry Molla Veli Vidadi Who Lived in Azerbaijan in The 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Kale  
Anlatıcının Macerası Ss, 41-47
Adventure of The Narrator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut10
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berker Kurt  
Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve Bunların Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları Ss, 48-62
The Names of The Organs from The Inscriptions to Present-Day and Their Reflections on The Dialects of Turkish Turkic Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jumadilova Meyramgul Nurmagambetovna  
Шоқан Уалиханов Зерттеулерінің Әлемдік Әдеби Байланыстағы Маңызы Ss, 62-66
Contributions of C. Valikhanov's Works to World Literature Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahanur Özkan Bahar  
Mesîhî Divanında Sosyal Hayat Ss, 67-82
Social Life In Mesîhî Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Sakın  
Halikarnas Balıkçısı’nın Gülen Ada Hikâyesinde Mekânın Kullanımı Ss, 82-89
The Use of Place in Gülen Ada, A Short Story By Halikarnas Balıkçısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azem Sevindik  
Eski ve Yeni Destan Araştırmaları Üzerinden Türk Destan Araştırmalarına Genel Bir Bakış Ss, 90-99
A General Look At The Turkish Epıc Studies Based On The Old And New Epic Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, Yüce Sarasvati (XV. Bölök, II. Kısım) Ss, 100-150
Altun Yaruq Sudur: Book VIII, Great Sarasvati (Chapter XV, Part Two)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Yılmaz  
Hilmi Yavuz’un “Ney” Şiiri Üzerine Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümleme Denemesi Ss, 151-162
Analysis of Hilmi Yavuz’sPoem “Ney” With Ontological Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Berliner Turfantexte Serisinin XXXVIII. Cildi: Brahmi Harfli Unsurları İçeren Eski Uygurca Parçalar Üzerine Ss, 163-172

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut18
Özet | Abstract | Tam Metin |

MA Zeqije Xhafçe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şemsettin Sami’nin “Kutadgu Bilig” Çevirisi Ss, 173-180
Semsettin Sami's "Kutadgu Bilig" Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut19
Özet | Abstract | Tam Metin |