15 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN

Samsun/ TÜRKİYE  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErhan Aydın  
Türk Runik Harfli Uygur Yazıtlarının İçeriği ve Üzerindeki Çalışmalar Ss, 1-22
The Content and Studies on Uyghur Inscriptions with Turkish Runic Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicdanımdan Gelen Hâtifî Ses” Adlı Şiirinde Tema Dairesi ve Tematik Bağıntısallık Ss, 23-31
The Thema Circus and Thematic Relationship in the Poem Named “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicânımdan Gelen Hâtifî Ses”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi  
Eski Uygur Türkçesinde “Kut Kıv” İkilemesinde Geçen “Kıv” Sözcüğünün Tarihî Metinlerden Türkiye Türkçesine Serüveni Ss, 32-53
Passing Of “Kut Kıv” Hendiadyoin In Old Uyghur Turkic The Adventure Of The Word “Kıv” From Historical Text To Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Bilinmeyen Bir Arapça-Türkçe Manzum Sözlük: Lugat-ı Visâlî Ss, 54-75
An Unknown Arabic-Turkish Poetic Dictionary: Lugat-ı Visâlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Kara Soy  
İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Hikâyesinde Memurlar Ss, 76-93
Officials In The Second World War Period Turkish Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul Karakuş  
Yahya Kemâl Beyatlı’nın Şiire Başlama Dönemiyle İlgili Edebiyat Tarihlerine Katkı Olarak Üsküp’te Kitâbeli Bir Mezar Taşı Ss, 94-99
An Epitaph In Skopje As A Contribution To The Literature History Of Yahya Kemal Beyatli’s Time Of Beginning Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Hilmi Kızıldağ  
Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Hıdırellez Kutlamaları Ss, 100-106
Hidirellez Celebrations in Nogay Turks Living in Ankara and Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler Ss, 107-112
Some Thoughts on the Verse 221 of Qutad?u Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şairaneden Şiirsele Doğru Giden Yolun “Hikâye”sine Eleştirel Bir Bakış Ss, 113-118
A Critical View "Story" of the Path Going from the Bardic to the Poetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Yıldırım  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ferruh Ağca: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı Ss, 119-122
Ferruh Agca: The Oghuz Khagan's Epic Written with Uyghur Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut165
Özet | Abstract | Tam Metin |