19 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMücahit Akkuş  
18. Yüzyıl Hekimi Ömer Şifâî ve Eseri Mecmûa-i Tıbbîye. Ss, 1-9
The Physician Ömer Şifâî, Who Lived In The 18th Century and His Work Mecmûa-i Tıbbîye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut289
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa Akpınar  
Emîrî’nin Heft Vâdî Mesnevisi. Ss, 10-33
Emîrî’s Heft Vâdî Masnawi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Arkon Tekinel  
Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız Romanında 27 Mayıs’ı Hazırlayan Süreç ve Sonrası. Ss, 34-48
Process That Lead to May 27, 1960 Coup and after Coup Reflected in Sevinç Çokum’s Novel Named Karanlığa Direnen Yıldız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmi Alan  
+{DAn} Durum Biçimbirimi (Yükleyenlerin Üye Yapısı ve Anlamsal Rolleri). Ss, 49-82
+{DAn} Case Morpheme (Argument Structure And Semantic Roles Of Predicators).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur  
Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları: Metaforlar. Ss, 83-99
Secondary School Students' Perceptions Of Dede Korkut: Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan Boz & Esma Günal  
Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme. Ss, 100-129
A Lexicographical Research On Lügat-I Musâhabet Of Necip Asım Yazıksız.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümral Deveci  
Muğla-Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice, Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyareti. Ss, 130-162
Muğla-Mentese District Doğanköy, Yenice, Dirgeme Neghborhoods Soldier Graffiti and Visit to Saint “Eren”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Doğaner  
Çukurovalı Âşıkların Dilinde Deve. Ss, 163-177
The Camel In The Words Of Çukurova Mınstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Künûzî ve Kaşa Şehrengizi. Ss, 178-202
Künûzî And His Sehrengiz Of Kasa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Karaoğlu  
“Catchword” ve “Catch Letters” Terimleri Üzerine (Anlamı, Kullanım Biçimleri Ve Türkçe Karşılığı). Ss, 203-220
On “Catchword” And “Catch Letters" (Meaning, Use Formats, Turkish Meaning).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kuzubaş  
Nev’î-zâde Atâyî’nin Mesnevilerinde Şarap ve Şaraba Ait Husûsiyetler. Ss, 221-235
Wine and Wine-Related Features In The Masnavis of Nevʻî-Zâde Atâyî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Dilşad Ağaoğlu & Hıfzı Toz  
Bahaeddin Özkişi’nin Hikâyelerinde Değerler Eğitimine Yönelik İletiler. Ss, 236-253
Messages About Values Education in Bahaeddin Özkişi’s Stories.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis Yalçın  
Barış Manço’da Ahilik Kültürünün İzleri. Ss, 254-271
The Traces of Akhism Culture in Bariş Manço
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Yıldırım  
Yenisey Yazıtlarında Duygu Sözcükleri. Ss, 272-283
Words of Emotion in Yenisei Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Axadova Maxbuba Salimovna  
Ўзбек Тасаввуф Асарларида Тимсоллар (Хожа Аҳмад Яссавий Ва Бобораҳим Машраб Ижоди Мисолида). Ss, 284-291
Symbols in Uzbek Sufi Literary (In the case of Hodja Ahmet Yesevi and Babarahim Mesrep Inventions)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Efe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dede Korkut Oğuznâmeleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Ss, 292-309
New Research On Dede Korkut Oğuzname.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin Yıldız  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Nehcü’l-Ferādīs Üzerine Notlar. Ss, 310-313
Notes About A Nahcu'l Feradıs written in Old Anatolian Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut259
Özet | Abstract | Tam Metin |