20 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN

Mainz-Almanya/ 25 Aralık  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelih Kuktaş  
Dede Korkut Kitabında Akrabalık Adlarının Sıklıkları Ss, 1-16
The Frequency of Kinship Names in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Duran Arslan  
Erkeklik ve Şiddet Odağında Murathan Mungan’ın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” Öyküleri Ss, 17-25
Murathan Mungan’s Stories “Kasım ile Nâsır” and “Ulak ile Sadrazam” at the Center of Masculinity and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül İlbaş  
Dilsel Boşluk Kavramı: Tanım, Sınıflandırma ve Örnekler Ss, 26-46
Linguistic Gap: Description, Classification and Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Ünlü  
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif Mecmuası ve Buradaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler Ss, 47-66
Miscellany of Wits at The Topkapi Palace Museum Library YY No 61 and The Wits About Qadi-asker Ivaz Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut309
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan GÜMÜŞ  
Anatomopolitika ve Biyoiktidar Kıskacında Maarifname’nin Söylemi Ss, 67-83
Discourse Of The Maarifname In The Grip Of Anatomopolitics And Biopower
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kufacı  
16. Yüzyıl Şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Perspektifinden Osmanlı Toplumunda Mağrur Olunan Unsurlar Ss, 84-98
Proud Elements In The Ottoman Socıety From The Perspective Of The 16thCentury Poet Edirneli Nazmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Özdemir  
Yaşayan İnsan Hazinelerine Bir Örnek: Semaver Ustası Ömer Acar Ss, 99-113
An Example For Lıvıng Human Treasures: Samovar Master Ömer Acar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut314
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide Efe  
16. Yüzyıl Divan Şairi Hâtemî ve Dîvânçesi Ss, 114-150
Ottoman Poet Hatemi in 16th Century and His Divance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Yalçınkaya  
Sa'dî’nin Manzum Bir Arz-ı Hâl’i Ss, 151-157
A Verse Petition by Sa'dî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunzala Aliyeva  
Molla Mahmud Zu`i Divanı`nın Şekil ve Muhteva Yönünden İncelenmesi Ss, 158-173
Analysing of Mullah Mahmud Zu'i`s Divan İn Terms of Types and Content
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Arslan  
Temsil Değerleri ve Yenidenleşme… Necip Fazıl Şiirinde “Hiç”lik Ss, 174-179
Representations And Refreshing… Nothingness in Necip Fazıl Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Şimşek  
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban Romanında Batı Kökenli Sözcükler Ss, 180-201
Words of Western Origin in Yakup Kadri Karaosmanoglu Novels: Yaban As A Sample Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shirin Smamutova  
The Development of Courage and Humanity Position in Poetry During The Independence Period (on the example of poetry by Kh. Dauletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev) Ss, 202-206
Bağımsızlık Dönemi Şiirinde Cesaret ve İnsanlık Duygusunun Gelişimi (Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev’in Bir Şiiri Örneğinde)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla Oğuz  
Daniel Defoe’nun Moll Flanders Adlı Romanında Kadın Kavramı: Varoluşçu Feminist Yaklaşım Ss, 207-212
Concept of Woman in Daniel Defoe’s Moll Flanders: An Existentialist Feminist Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Doğan  
Türkçede Adlaşma I: Sıfat-Fiillerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Yapısı Ss, 213-229
The Nominalization in Turkish I: Syntactic and Semantic Structure of Particibles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut318
Özet | Abstract | Tam Metin |