21 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Mainz/ Almanya, 15 Nisan  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYahya Yüksel  
Klâsik Türk Edebiyatında Maktel Türü ve Nevrûz B. İsâ’nın Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Adlı Eseri Ss, 1-14
Maktel Type in Classical Turkish Literature and Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Of Nevrûz B. Isa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi  
Eski Uygurca Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra’da İkilemeler Ss, 15-38
Hendiadyoins In The Old Uyghur Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezergül Yıkmış  
Türkiye Türkçesinde Empati Dili (Söylem Çözümlemesi) Ss, 39-62
Language Of Empathy In Turkısh (Dıscourse Analysıs)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut320
Özet | Abstract | Tam Metin |

İncinur Atik Gürbüz  
Osmanlı Metinlerinde Hz. Dâvûd Ss, 63-96
Prophet David İn Ottoman Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Özmen  
Anadolu Masallarında “Demir Çarık Demir Asa” Formelinin Sembolik Çözümlenmesi Ss, 97-106
Symbolic Analysis of Iron Wadded Iron Scepter Formals in Anatolian Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide Efe  
Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Tuhfe-i Vâfî Ss, 107-128
A Verse Dictionary Arabic-Persian-Turkish: Tuhfe-i Vafi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karaman  
Kıyın / kıyn (kıñ) ‘Ceza’ Sözcüğü Hakkında Ss, 129-139
About the Word of kıyın / kıyn (kıñ) ‘Punishment’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Çakır  
Sait Faik'in Eserlerinde Gerçeklikten Kurmacaya Aşk Maceraları Ss, 140-162
Love Adventures From Reality to Fiction in Sait Faik’s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan Haznedaroğlu  
Salur Kazan'ın Ad Kazanması Üzerine Ss, 163-185
Study On Salur Kazan’s Gaining Name
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jepbarova Sayat  
Similarities and Differences Between The Uzbek and Turkmen Versions of The Epic Poem “Ashik Najep” Ss, 185-190
“Aşık Najep” Destan Şiirinin Özbek ve Türkmen Versiyonları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Alagöz Boyraz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kıpçak Türkçesi Üzerine Araştırmalar Ss, 191-195
Researches on Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut339
Özet | Abstract | Tam Metin |