23 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Mainz/ Almanya, 15 Aralık  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenElanur Kazanlar Ürkmez  
Kazak Türkçesinde “Bes Qaruv” Kavramı Altında Yer Alan Silah Adları Ss, 1-27
Weapon Names in Kazakh Language Which Under The Concept of “Bes Qaruv”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdan Besli  
Budist Türk Şiirinden İslamî Dönem Türk Şiirine Aktarım Öğesi Olarak Metaforlar Ss, 27-44
Metaphors As A Transfer Element From Buddhist Turkish Poetry To Islamic Period Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
Atasözlerimizde Ekonomi ile Toplumsal Davranışlar Ss, 45-58
Social Behavior with Economy In Our Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Uysal  
Retorik Sorular ve Retorik Sorularda Anlam Ss, 59-88
Rhetorical Questions And Meaing In Rhetorical Questions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin Yavuzer  
Selim İleri’nin Ölüm İlişkileri Adlı Romanında Trajik Bir Karakter: “Cemal” Ss, 89-100
“Cemal” As A Tragıc Character In The Death Relations Of Selim İleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karaman -  
atı yitiglig kelir İfadesi Üzerinden Irk Bitig 55. ırk İçin Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Önerisi Ss, 101-108
A New Reading and Interpretation Proposal for the 55th ırk of Irk Bitig via the atı yitiglig kelir Phrase
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Öntürk  
XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzî ve Divançesindeki Şiirleri Ss, 109-134
One Of The 19th Century Poets Kavukçuzâde Niyâzî And His Poems In Divançe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Ilhan  
Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk Adlı Öykü Kitabındaki Masallarda Marksist Eleştirinin İzini Sürmek Ss, 135-145
Tracking The Marxıst Critic In The Tales In Sabahattin Ali’s Story Book Called Sırça Köşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Aydın  
“Yaglakar” Adı ve Karı Çor Tegin Yazıtındaki “Karı” Sözcüğünün Anlamı Üzerine Ss, 146-154
On the Name of “Yaglakar” and the Meaning of the Word “Karı” in the Karı Cor Tegin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Aslan  
Sözlükleri Oluşturan Temel Yapılar (Terim ve Tanım Denemeleri) Ss, 155-169
Basic Structures of Dictionaries (An Attempt To Develop Term and Definition)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Çağın  
Türk Edebiyatında Göçebe Çingenelerde Gündelik Hayat ve Göçebe Çingene Kadınları Ss, 170-187
The Daily Lives And Women of Nomad Gipsies In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Öztürk  
Babürname'de Şiir ve Şair Ss, 188-207
Poetry and Poem in Baburnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Nemutlu  
Türk Edebiyatında Çingenelerde Müzik ve Dans Ss, 208-224
Music and Dance in Gypsies in Turkısh Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkaya -  
Dede Korkut Kitabında Geçen Butun Binmek ve Sıçrayıp Binmek Deyimleri Üzerine Ss,
On The Expressions ‘Butun Binmek and Sıçrayıp Binmek’ in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Özkan Kurt  
Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği Ss, 233-249
Nonce Words in The Language of Social Media: The Example of Twitter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay Böler  
Osmanische Sprichwörter (1865) Adlı Eserdeki Türk Atasözleri ve Bu Atasözlerinin Telaffuzu -IV- Ss, 250-278
Turkish Proverbs and Their Pronunciation in Osmanische Sprichwörter (1865) -IV-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut319
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur Tatar Kırılmış  
Metinde Anlamın Bağımsızlaştırılmasına Dair Bir Yaklaşım Ss, 279-288
An Approach to the Increase Independence of Meaning in Text
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Günaydın  
Oğuz Qrupu Türk Dillərindəki Heyvan Anlayışı Bildirən Sözlər Ss, 289-367
The Animal Names In Oghuz Group Turkish Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Yeşilyurt  
Bir Kurban Olarak Düşkün Kadın Ss, 368-378
Debauched Woman As A Victim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Alper Salih Demirbilek  
Mehmed Bin Pûlâd’ın “Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ’sı Ss, 379-387
“Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ” of Mehmed Bin Pûlâd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Erbay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi. Ss, 387-389
Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut379
Özet | Abstract | Tam Metin |