3 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu - Türkiye/ Haziran  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLokman Baran  
YAŞAR KEMAL’İN DAĞIN ÖTE YÜZÜ ÜÇLEMESİNDE MİTOS YARATILIŞ SÜRECİ ve GELİŞİMİ Ss, 5-18
YASAR KEMAL'S “THE WIND FROM THE PLAIN” TRILOGY IS THE PROCESS OF MYTH MAKING AND DEVELOPMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Güler  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HAYATINDA VE ESERLERİNDE TASAVVUF OLGUSU Ss, 19-44
THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigar Karakulak  
TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ G IN TERMS OF ONOMASTIC Ss, 45-60
THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kuzubaş  
MAHZEN-İ ESRÂR İLE NEFHATÜ’L-EZHÂR MUKAYESESİ Ss, 61-89
COMPARISON ON MAHZEN-I ESRAR AND NEFHATU’L-EZHAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Morina - Lindita Latifi (Xhanari)  
BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMİNE AİT EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI VE NAMIK KEMAL’İN BOŞNAKÇA’YA TERCÜME EDİLEN ESERLERİ Ss, 90-99
RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMİK KEMAL'S WORKS TRANSLATED İNTO BOSNİAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Samira Osmanbegoviç Bakşiç - Mustafa Arslan  
BOSNA HERSEK’TE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN PROBLEMLERİ Ss, 100-112
TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Çağlayan - Hasan Hüseyin Demir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LULİ, Faik; DİZDARİ, İslam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), İşkodra-Arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Ss, 113-119


Özet | Abstract | Tam Metin |