Abstract


Oğuz Qrupu Türk Dillərindəki Heyvan Anlayışı Bildirən Sözlər
Türkc? dey?nd?, Türkiy? cümhuriyy?tinin s?rh?dl?ri içind? yaşayan insanların dili ağla g?lir, halbuki yer üzünd? ana dili türkc? olan v? Türkiy? Respublikasının s?rh?dl?ri xaricind? q?rarlaşan milyonlarla türk soylu insan vardır. Hazırda iki yüz milyondan çox insan türk dilind? danışır. Balkanlardan Ş?rqi Türkistana q?d?r olan sah?d? v? dünyanın dig?r bölg?l?rind? yaşayan türkl?r, f?rqli dövl?tl?r içind? müxt?lif dil v? ağızlarda danışsalar da, hamısının dili türkc?dir. Türkologiya sah?sind? görül?n işl?r v? t?dqiqatlar bu yaxınlığı h?r zaman ortaya çıxarmışdır. Türk dili il? bağlı edil?n t?snifl?rin hamısında Türkiy? türkc?si, Az?rbaycan türkc?si, Türkm?n türkc?si v? Qaqauz türkc?si Oğuz qrupunun türk dill?ri kimi q?bul edilir. Bu m?qal?d?, Oğuz qrupu türk dill?rind?n olan Az?rbaycan türkc?si, Türkm?n türkc?si v? Qaqauz türkc?sind?ki heyvan anlayışı bildir?n sözl?rd?n üç min beş yüz iyirmi yeddi ?d?di t?yin olunmuş v? bu sözl?r Türkiy? türkc?siyl? qarşılaşdırılmışdır. Bel?likl?, Oğuz qrupu türk dill?ri arasında heyvan anlayışı bildir?n sözl?r kontekstind? lüğ?tl?rd? göst?ril?n ortaqlıqlar mü?yy?n edilmiş ve Oğuz qrupu türk dill?rind?ki z?ngin leksika ortaya qoymağa çalışılmışdır.

Keywords
Oğuz qrupu türk dill?ri, heyvan anlayışı bildir?n sözl?r
Kaynakça