Abstract


Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı Adlı Yapıtında Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri

Çocuk edebiyatı çocuklara yaşam gerçeklerini dilsel ve görsel iletişim ögeleri ile sunan, çocukların düş ve düşünce dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan, çocuklar için yazılmış yapıtların genel adıdır. Çocuk edebiyatının temel ögeleri konu, ileti, karakter, dil ve anlatım ile resimdir. Bu çalışma Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı adlı kitabını çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel çözümleme kullanılmıştır. Adı geçen yapıtla; çocuk yazını ve çocuk edebiyatının temel ögeleri ile ilgili bilgilere tarama modeli kullanılarak ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Kırlangıç Zamanı adlı kitap, bilimsel yayınlar ve bilgisunar kullanılmıştır. Toplanan veriler incelenmiştir. İnceleme sonucunda Kırlangıç Zamanı adlı yapıtın sorun odaklı çocuk edebiyatı örneklerinden biri olduğu bulgulanmıştır. Ahmet Büke, seçtiği konular, bu konulara uygun bir biçimde yarattığı karakterler ve sunduğu iletiler ile toplumsal sorunlara duyarlı bir yazardır. Yazarın yapıtına çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından bütüncül bir biçimde bakıldığında kitabın nitelikli çocuk edebiyatı örneklerinden biri olduğu ortaya çıkmaktadır.Keywords

Ahmet Büke, çocuk edebiyatı, Kırlangıç Zamanı


Kaynakça