Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri
(The Views of the Students Who Are Learning Turkish as A Foreign Language on Slang )

Yazar : Yusuf Aydın    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 9-18
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut22
    


Özet
Dil çok katmanlı bir dizgedir. Bu dizgenin renkli ve yaratıcı katmanlarından biri de argodur. Argo günlük hayatın pek çok yerinde özellikle teklifsiz konuşmalarda kullanılmaktadır. Argo hakkında bilgi sahibi olmak bu açıdan iletişim kurmayı kolaylaştırabilir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin argoya ve argo öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 17 maddeden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Ankette yer alacak maddeleri seçmek için 3 uzamanın görüşüne başvurulmuş ve 10 öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamadan sonra ankete son şekli verilmiştir. Geliştirilen anket Gazi Üniversitesi Tömer ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim gören 86 öğrenciye araştırmacı tarafından bizzat uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilere göre çoğunluğu dil öğretiminde argoya da yer verilmesini istemektedirler. Aynı şekilde öğrencilerin büyük çoğunluğu argonun sınıf içi etkinliklerde öğretilebileceğini düşünmektedir. Ancak bu etkinliklerin ders kitaplarında yer alması ya da ders kitaplarında yer alan metinlerde argo kullanılması olumlu karşılanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, argo, argo öğretimi.

Abstract
Language is a multilayer system. Slang is one of the colourful and creative layer of this system. It is widely used in daily life, especially in casual speech. For that reason, knowing about slang may ease the communication. In this study, it is aimed to determine the view of students, who are learning Turkish as a foreign language, on slang. In order to learn their views, a questionnaire which is consisted of 17 item was developed. To choose the items for the questionnaire, 3 domain expert were consulted and a pilot study conducted with 10 students. After the pilot study the questionnaire took its final form. The questionnaire delivered to 86 students who are learning Turkish as a foreign Language at Gazi University Turkish Language Learning Research and Application Centre and Ondokuz Mayıs University Turkish Teaching, Application and Research Centre. According to results majority of students think that slang should be included in language learning. Likewise, most of the students think that slang can be taught in in-class activities. However, teaching slang by course books and the usage of slang in the texts in course books are not reacted positively.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, slang, teaching