Risâle-i Tıbb Adlı Bir Tıp Metni ve Dil Özellikleri
(A Medıcal Text Named Risâle-i Tıbb and its Language Features )

Yazar : Mehtap Alper    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 119-131
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut450
    


Özet

Bu çalışmada Risale-i Tıb adlı bir tıp yazmasının tanıtılması ve başlıca dil özelliklerinin verilmesi amaçlanmıştır. Risale-i Tıb, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Sayfaları kopuk olan yazmanın kırk baptan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu tıp yazmasının kim tarafından yazıldığı ya da istinsah edildiği bilinmemektedir. Anadolu sahasında yazılan metinlere benzer özellikler taşıyan bu yazmadaki bazı ses ve biçim özellikleri yazmanın geç bir dönemde istinsah edilmiş olabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Risale-i tıb, Oğuz Türkçesi, tıp el yazmaları, yazım özellikleriAbstract

In this study, it is aimed to introduce a medical manuscript called Risale-i Tıb and to give its main language features. Risale-i Tıb is in the National Library Manuscripts Collection of the Ankara National Library. It is understood that the manuscript with broken pages consists of forty chapters. It is not known by whom this medical manuscript was written or copied. Some phonetic and stylistic features in this manuscript, which have similar characteristics to the texts written in the Anatolian field, show that the writing may have been copied in a late period.Keywords

Risale-i tıb, Oghuz Turkish, medical manuscript, spelling features