Aitlik Grubunun Kelime Grupları Arasındaki Yeri ve Yapısı
(The Place And Structure Of The Belonging Group Between Word Groups )

Yazar : Salim Küçük  & Hakan Çelebi  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 27
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut469
    


Özet

Türkiye Türkçesinde cümle çeşitleri gibi üzerinde uzlaşılamayan konulardan biri de kelime gruplarıdır. Maalesef kelime gruplarının tanımı, türü ve sayıları konusunda ülkemizde dilciler arasında bir uzlaşma yoktur. Üzerinde uzlaşılamayan kelime gruplarından biri de aitlik grubudur. Aitlik grubu sıfat ve zamir konumundaki kullanımı ile diğer kelime gruplarından farklılık göstermekte olup belirten + belirtilen, tamlayan + tamlanan ve yardımcı unsur + asıl unsur yönlerinden de değerlendirilmeye ve incelenmeye muhtaç bir yapı göstermektedir. Esasen Türkçede fiilimsi grupları, edat grubu, kısaltma grupları ve aitlik grubu yukarıdaki yapılara uymamaktadır. Türkiye Türkçesinde dilciler arasında kelime gruplarının sayısında olduğu gibi tanımında da bir uzlaşma yoktur. Üstelik dil bilgisi kitaplarındaki kelime grubu tanımlaması yapı ve anlam yönünden bütün kelime gruplarını kapsayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Bu durum kelime grubunun tanımını tartışmaya açmakta ve yeniden tanımlanmaya muhtaç bir duruma getirmektedir. Kelime grupları ile ilgili tartışmalardan biri de aitlik grubunun yapısı, kullanımı ve mevcut kelime grupları arasındaki yeridir. Bu çalışmada, bazı dilciler tarafından kelime grubu olarak kabul edilen veya kabul edilmeyen aitlik grubu üzerine yapılan tartışmalar genel olarak Türkçede kelime grubunun tanımı, özellikleri ve türleri yönünden ele alınmış, örneklerle ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada mevcut yazılı kaynaklarda dilcilerin aitlik grubuna dair görüşleri sınıflandırılmış, çeşitli başlıklar altında incelenmiş, bu bağlamda aitlik grubu var mıdır, yok mudur sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Söz dizimi, kelime grubu, aitlik grubu, aitlik eki.Abstract

One of the subjects that cannot be agreed on, such as sentence types in Turkey Turkish, is word groups. Unfortunately, there is no consensus among linguists in our country about the definition, types and numbers of word groups. One of the word groups that cannot be agreed on is the belonging group. The belonging group differs from other word groups with its use as adjectives and pronouns, and it shows a structure that needs to be evaluated and examined in terms of indicating + specified, complementing + complementing and auxiliary element + main element. Actually, gerund groups, preposition groups, abbreviation groups and belonging group do not conform to the above structures in Turkish. In Turkey Turkish, there is no consensus among linguists in the definition of word groups as in the number of them. Moreover, the definition of word group in grammar books is not inclusive of all word groups in terms of structure and meaning. This situation opens the definition of the word group to discussion and makes it need to be redefined. One of the debates about word groups is the structure of the belonging group, its usage and its place among the existing word groups. In this study, the discussions on the belonging group, which is accepted or not accepted as a word group by some linguists, are generally discussed in terms of the definition, characteristics and types of the word group in Turkish, and examined in detail with examples. In the study, the views of linguists about the belonging group in the existing written sources were classified, examined under various headings, and in this context, it was tried to answer the question of whether there is a belonging group or not.Keywords

Syntax, word groups, belonging group, belonging suffix.