Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı Adlı Yapıtında Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri
(The Basic Elements of Children's Literature in Ahmet Büke's Book Titled Kırlangıç Zamanı )

Yazar : Nuray Küçükler Kuşcu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 27
Sayfa : 217-228
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut478
    


Özet

Çocuk edebiyatı çocuklara yaşam gerçeklerini dilsel ve görsel iletişim ögeleri ile sunan, çocukların düş ve düşünce dünyalarının gelişmesine katkıda bulunan, çocuklar için yazılmış yapıtların genel adıdır. Çocuk edebiyatının temel ögeleri konu, ileti, karakter, dil ve anlatım ile resimdir. Bu çalışma Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı adlı kitabını çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel çözümleme kullanılmıştır. Adı geçen yapıtla; çocuk yazını ve çocuk edebiyatının temel ögeleri ile ilgili bilgilere tarama modeli kullanılarak ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Kırlangıç Zamanı adlı kitap, bilimsel yayınlar ve bilgisunar kullanılmıştır. Toplanan veriler incelenmiştir. İnceleme sonucunda Kırlangıç Zamanı adlı yapıtın sorun odaklı çocuk edebiyatı örneklerinden biri olduğu bulgulanmıştır. Ahmet Büke, seçtiği konular, bu konulara uygun bir biçimde yarattığı karakterler ve sunduğu iletiler ile toplumsal sorunlara duyarlı bir yazardır. Yazarın yapıtına çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından bütüncül bir biçimde bakıldığında kitabın nitelikli çocuk edebiyatı örneklerinden biri olduğu ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler

Ahmet Büke, çocuk edebiyatı, Kırlangıç ZamanıAbstract

children with linguistic and visual communication elements. This literature contributes to the development of children's imagination and intellectual development. The basic elements of children's literature are theme, message, characters, language and narration and illustrations. This study aims to examine Ahmet Büke's book, Kırlangıç Zamanı, in terms of the basic elements of children's literature. For this aim descriptive analysis was used in the study. Descriptive analysis is one of the qualitative research methods. Information about the book named Kırlangıç Zamanı children's literature and basic elements of children’s literature were obtained through a screening model. The book named Kırlangıç Zamanı, scientific publications and the internet were used to collect the data. The collected data were examined. As a result of the examination, it has been found that the book named Kırlangıç Zamanı is one of the examples of problem-oriented children's literature.Ahmet Büke is a writer who is interested in social problems with the subjects he chose, the characters he created in accordance with these subjects and the messages he presented. As a result, when the book is examined in terms of the basic elements of children's literature, it is revealed that it is one of the qualified examples of children's literature.Keywords

Ahmet Büke, Children’s Literature,, Kırlangıç Zamanı