Edebî Tür Açısından Karabibik Eserinin İncelenmesi
(Examination of Karabibik in Terms of Literary Genre )

Yazar : Çağla Akar Erbil    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 10-20
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut491
    


Özet

It ıs quite difficult to define the novel and story genres by including all the examples in the genres. This difficulty that frequently emphasises by literary theorists, also are observed in seperation of these literary genres with certainty. These literary genres are similar because they have many common features. It is not possible to distinguish these genres comprehensively. It is a question of debate where the distinction is between these genres, which are mostly focused on their length and shortness. Therefore there are some literary works whose genre can not be determined. Karabibik that is one of first works that handle countryside is a controversial work in terms of literary genre. The work, which was written in the period when the novel and story genres commenced to be written in modern Turkish literature, is introduced as a novel in the work’s incipite by its writer. However most literature history works label it as a long story. Therefore the work is appropriate for examination in terms of literary genre. In this study, primarily, it has been informed how the novel and story genres were defined by many literary theorists and writers. In addition, the characteristic features of the novel and story genres has been tried to be determined. The distinctive features of these literary genres, both in terms of content and form, have been revealed. It has been determined which features Karabibik has. According to features that is determined, it has been debated that the work is closer which literary genres and it has been tried to reach a conclusion.Anahtar Kelimeler

Novel, Story, Nâbizâde Nâzım.Abstract

Roman ve hikâye türlerinin tüm örneklerini kapsayacak bir biçimde tanımlarının yapılması oldukça güçtür. Edebiyat kuramcıları tarafından sıklıkla vurgulanan bu güçlük, düzyazı biçiminde kaleme alınan bu iki türü birbirinden net çizgilerle ayırmakta da gözlenir. Pek çok ortak özellik taşıyor olmalarıyla bu iki tür birbirine yakın durur. Bu edebî türlerin arasına bir sınır çizebilmek tam anlamıyla mümkün değildir. Farklılıklarının daha çok uzunluk-kısalık bağlamında vurgulandığı görülen iki tür arasındaki ayrımın hangi noktalarda belirdiği tartışma konusudur. Dolayısıyla hangi edebî türe dahil edileceği net bir şekilde belirlenemeyen eserler mevcuttur. Türk Edebiyatı’nda köy hayatına ilk kez temas eden eserlerden olan Karabibik, roman mı hikâye mi olduğu tartışmalı bir eserdir. Roman ve hikâye türlerinin Türk edebiyatına henüz girdiği dönemde yazılmış olan eserin ön sözünde yazarı tarafından roman olarak tanıtıldığı görülür ancak edebiyat tarihi çalışmalarında genellikle uzun hikâye olarak nitelendirildiği gözlenir. Bu sebeple eser, türü açısından incelenmeye uygundur. Bu çalışmada roman ve hikâye türlerinin çeşitli kuramcı ve yazarlar tarafından nasıl tanımlandığı aktarılmış; çeşitli kuramlara dayanarak türlerin karakteristik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İki türün hem içerik düzeyinde hem de biçimsel olarak tespit edilen ayırt edici nitelikleri ortaya konmuştur. Ardından Karabibik eserinin özellikleri belirlenmiştir. Tespit edilen özelliklere göre eserin hangi edebî türe daha yakın olduğu tartışmaya açılmış ve bir sonuca varmaya çalışılmıştır.Keywords

Roman, Hikâye, Nâbizâde Nâzım.