Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları
(Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları )

Yazar : Deniz Polater  & Recai Özcan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut526
    


Özet

The Ottoman Empire, which sees the notions of modernization and innovation as a way out and directs its route towards the West in the 19th century, witnesses various evolutions in many fields from the mentality of military to the social life. These evolutions shaped by western values certainly sets forth its deepest expression through literary works as well as being subject to several branches of art. The idea of westernization, which emerged as the attempt to model the west in the areas of science and technique, rather takes its effect in the areas of social life such as the dressing style, the sense of fun and lifestyle. It is possible to experience the alterations in many districts notably in Beyoglu that various reforms created along with Tanzimat (Administrative reforms era). Dersaadet (Istanbul) where “rakishs” with tarboosh, frock coat shows up and young ladies with slender yashmak sets on the promenades of carriage in the streets; transforms into a city of reform in which French wannabe increases its effect on all areas of social life day by day. From now onward, the pulse of the city beats in the fields of social life; old institutions and old life styles change with the notion of modern and transform. The old-new conflict in social life, art and literature; it begins to make its presence felt through places as well as people. Traditional Ottoman structures as well as traditional Ottoman society keep up with innovation. This situation also indicates that spaces enter into an identity construction process. This study aims to reveal the areas of social life with its changing and transforming aspects taking part in the novels of Ahmet Mithat Efendi who is one of the Tanzimat period writers.Anahtar Kelimeler

Ahmet Mithat Efendi, city, place, social living.Abstract

Modernleşme ve yenileşme kavramlarını bir çıkış yolu olarak gören ve 19. yüzyılda yönünü Batı’ya çeviren Osmanlı, askerî anlayıştan sosyal yaşama dek birçok alanda çeşitli değişimlere sahne olur. Batılı değerlerle biçimlenen bu değişimler, çeşitli sanat dallarına konu olmakla birlikte şüphesiz en yoğun ifadesini, edebî eser aracılığıyla ortaya koyar. Bilim ve teknik alanında Batı’yı örnek alma çabasıyla ortaya çıkan Batılılaşma düşüncesi; daha ziyade giyim şekli, eğlence anlayışı, yaşam tarzı gibi sosyal yaşam alanlarına özgü yönlerde etkisini hissettirir. Tanzimat’la birlikte çeşitli reformların yarattığı değişimleri, Osmanlının başkentinde, Beyoğlu başta olmak üzere birçok semtte görmek mümkündür. Sokaklarında fesli, setreli “şık”ların boy gösterdiği, ince yaşmaklı genç kızların araba seyranlarına çıktığı Dersaadet; Fransız özentisinin, sosyal yaşamın her aşamasında etkisini gittikçe artırdığı bir reform şehrine dönüşür. Artık şehrin nabzı, sosyal yaşam alanlarında atmakta; eski kurumlar ile eski yaşam biçimleri “modern” olgusuyla değişmekte ve dönüşmektedir. Sosyal yaşamda, sanat ve edebiyatta baş gösteren eski-yeni çatışması; insanlar kadar mekânlar üzerinden de varlığını hissettirmeye başlar. Geleneksel Osmanlı toplumu kadar geleneksel Osmanlı yapıları da yenileşmeye ayak uydurur. Bu durum, aynı zamanda mekânların birer kimlik inşa süreci içine girdiğine işaret eder. Bu çalışmanın amacı, Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında yer alan sosyal yaşam alanlarını, değişen ve dönüşen yönleriyle ortaya koymaktır.Keywords

Ahmet Mithat Efendi, şehir, mekân, sosyal yaşam.