Summary


Künûzî ve Kaşa Şehrengizi.
Bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen şehrengizler, sahip oldukları şekil ve muhteva bakımından klasik Türk edebiyatının özgün edebî türleri arasında yar alır. Bu türde telif edilen eserlerin en bariz özellikleri, büyük çoğunluğunun mesnevi nazım şekliyle ve belli bir dönem için Osmanlı coğrafyası dâhilinde olan yerleşim yerleri hakkında kaleme alınmış olmalarıdır. Şehrengizler, hem edebî yönden hem de yazılmış oldukları şehirlerin coğrafi, mimari ve kültürel tarihi hakkında haiz oldukları bilgiler bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmamızın da mihverini Osmanlılar tarafından Kaşa diye adlandırılan günümüzde Slovakya’ya bağlı Kosiçe şehri için 17. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınmış olan şehrengiz oluşturmaktadır. Kaşa Şehrengizi, yazılmış olduğu şehir itibarıyla Osmanlı coğrafyası dışındaki bir yerleşim yeri hakkında yazılan şimdilik bilinen ilk ve tek şehrengiz olma özelliğine sahiptir. Hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan Künûzî mahlaslı bir şair tarafından mesnevi nazım şekliyle telif edilen bu eser, 157 beyitten müteşekkildir. Bu çalışmada Kaşa Şehrengizi’nin şekil ve muhteva özellikleri üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunularak eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, 17. Yüzyıl, Künûzî, Şehrengiz, Kaşa