Summary


Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları: Metaforlar.
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin “Dede Korkut” algılarını metaforlar aracılığı ile tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nitel bir çalışma olup yöntem olarak olgubilim modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Uşak ili merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören toplam 252 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin “Dede Korkut” algılarının tespitine yönelik ortaokul öğrencilerinden “Dede Korkut… gibidir. Çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ve gerekçeleri tek tek gözden geçirilmiş olup metafor ve gerekçe uyumsuzluğu olan çalışma kağıtları değerlendirme dışına alınmıştır. Daha sonra değerlendirmeye dâhil edilecek olan metaforlar gerekçeleri ile birlikte bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu ham veriler birkaç kez okunmuş olup ortak anlam içeren metaforlar birleştirilmiştir. Değerlendirmeye alınan metafor ve gerekçeleri birkaç kez okunduktan sonra alan uzmanları aracılığıyla ortak temalar belirlenmiştir. Değerlendirmeye dâhil edilen 225 öğrenci toplam 107 farklı metafor geliştirmiştir. Geliştirilen metaforlar 6 farklı temada toplanmıştır.

Keywords
Dede Korkut, Algı, Metafor, Ortaokul.