Summary


Molla Mahmud Zu`i Divanı`nın Şekil ve Muhteva Yönünden İncelenmesi
Azerbaycan`da sosyal, siyasi ve edebi yeniliklerin yaşandığı 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Molla Mahmud Zu`i, klasik geleneğin temsilcisi olmakla beraber nazım biçimlerinde ve muhtevada yeniliklere de imza atmıştır. Nasihat-ı Lokman adlı manzum nasihatnamesi, Düzd ve Gazi adlı halk hikayesi tarzında yazdığı mensur eseri ve Divanı vardır. Çoğunluğu gazellerden oluşan Divan mürettep değildir. Orijinal metinle müstensih teksirinin iç içe geçtiği düşünülen Divan`ın ulaşabildiğimiz tek nüshası Azerbaycan Milli İlimler Akademisi M. Fuzuli Adına Elyazmaları Enstitüsü`nde muhafaza edilmektedir. Bu çalışmada, günümüze kadar bir klasik Divan tertibatı çerçevesinde yayımlanıp incelenmemiş olan Zui Divanı şekil, mazmun ve muhteva yönünden tanıtılacak; şairin nazım şekillerinde ve muhtevada yaptığı yenilikler ve Divan`ında sıklıkla karşılaşılan yerel söyleyiş özelikleri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords
Azerbaycan edebiyatı, Molla Mahmud Zu`i, Divan, Nazım şekilleri, Dil kullanımları.