Summary


Sa'dî’nin Manzum Bir Arz-ı Hâl’i
Türk-İslam devletlerinde bir işle ilgili olarak bir makama veya resmi daireye şikayet veya taleplerin iletildiği dilekçeye arzuhâl (arz-ı hâl) adı verilirdi. Bugünkü resmi dilekçelerin mahiyetindeki arzuhallerin yanı sıra edebi eserlerde de hem mensur hem manzum arzuhâl örneklerine rastlanmaktadır. 18. yüzyıl şairlerinden Saèdî’nin Sadrazam İbrahim Paşa’ya yazdığı Faiz Efendi ve Şakir Bey Mecmuası’nda yer alan manzum arzuhali bu türün örnekleri arasında yer alır. Mesnevi nazım şekliyle yazılmış 19 beyitten oluşan bu arzuhalinde şair yaşadığı maddi sıkıntıları etkileyici ve sanatlı bir dille ifade etmiş ve ardından bu sorunlarının giderilmesi için Sadrazam İbrahim Paşa’dan yardım talebinde bulunmuştur. Bu çalışmada arzuhal şekil ve muhteva yönünden incelendikten sonra çeviri yazılı metni ve diliçi çevirisi sunulmuştur.

Keywords
Klasik Türk Edebiyatı, 18. Yüzyıl, Sa'dî, manzum arz-ı hÀl