Summary


Fatiha Tefsiri’ndeki Fiillerin Semantik Açıdan Değerlendirilmesi
Öz Fatiha Tefsiri Hacı Bektâş-ı Velî’nin tefsir tarzında yazmış olduğu eserlerinden biridir. Eserde Fatiha sûresindeki sözcüklerin sayıları ve tasavvufi yorumlar bulunmaktadır. Bununla birlikte eser, Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini taşımaktadır. Çalışmada Fatiha Tefsiri adlı eserde geçen fiiller, anlam açısından değerlendirilerek bu alandaki çalışmalara katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır. Eserde geçen fiiller, tarama ve sınıflandırma yöntemleri kullanılarak anlamlarına göre gruplandırılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılarak toplam 265 fiil tespit edilmiştir. Sınıflandırma yöntemi kullanılarak fiillerin tamamı anlamlarına göre tasnif edilmiştir. Başlıklarına göre tasnif edilen fiiller metinde geçtiği cümlelerle örneklendirilmiştir. Böylece Fatiha Tefsiri’nde bulunan fiil varlığı anlamlarına göre değerlendirilmiş, fiillerin anlamlandırıldığı başlığa göre kullanım sıklıkları verilmiş ve ulaşılan verilere göre çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Fatiha Tefsiri, Fiiller, Semantik Sınıflandırma.