Summary


Gülşen-i Edeb Dergisi Üzerine Bir İnceleme
Türk edebiyatında Batılı anlamda yeni bir edebiyatın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gazete ve dergiler şüphesiz belirleyici bir role sahip olmuştur. Özellikle “II. Abdülhamit Dönemi Edebiyatı” olarak nitelendirilen 1876-1908 yılları arasında dergiler, toplumsal ve siyasal şartların da etkisiyle edebî bir görünüm kazanmıştır. Bu dönemde edebiyata yön veren, edebî ekollerin oluşmasını sağlayan Servet-i Fünûn, Malûmat gibi uzun süre yayımlanmış dergiler bulunmakla birlikte kısa bir sürede yayım hayatını sonlandıran dergilerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Edebiyat ve basın tarihinde gölgede kalmış olan bu yayınlar, devrin sanat anlayışını ve önemli yazar ve şairlerin eserlerini barındırmaları bakımından dikkate değerdir. Bu bağlamda Servet-i Fünûn edebiyatının hâkim olduğu dönemde yayım hayatına başlayan Gülşen-i Edeb, 16 Mart 1899-4 Mayıs 1899 tarihleri arasında, kısa süreli neşredilmiş bir dergidir. Dönemin önemli pek çok yazar ve şairine sayfalarında yer veren bu mecmua, iddialı bir çıkış yapmasına rağmen ancak 8 sayı yayımlanabilmiştir. Bu makale, Gülşen-i Edeb dergisinin tanıtımı, içerik değerlendirmesi ve dizini ile birlikte alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Keywords
Gülşen-i Edeb, Dergi, Edebiyat