Summary


Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Rap Müzik Kültürü
Yakın dönemin en çok dillendirilen kelimelerinden olan küreselleşme, dünya genelinde tek tip bir kültür yapısını bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel manada tektipleşme, genellikle baskın kültürün diğerlerini kendi boyunduruğu altına alma çabası şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumu toplumun günlük yaşam rutinlerinde, kıyafet tarzında, yeme-içme alışkanlığında vb. birçok unsurunda gözlemlemek mümkündür. Bu gözlemin yapılacağı bir diğer alan müzik kültürüdür. Evrensel bir etki gücüne sahip olan müzik, kültürlerarası etkileşimi kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir toplumda yaşanan kültürel değişimlerde müziğin rolü üzerinde hassasiyetle durulması gerekenlerdendir. Bu hususta müzik, dil ve kültür ilişkisi dikkat çeken bir durumdur. Müzik, dünya üzerinde en hızlı göç etme meyiline sahip ürünlerin arasında bulunurken internetle birlikte bu göç hareketi olabilidiğince sınırsız ve hızlı bir şekilde gerçekleşir olmuştur. Başlangıç olarak yeni ürünler, yeni kavramlar gibi -yeni- bir sebepten kültürel dünyaya etkileyen yabancı kültür unsurları, internetin ve sosyal medyanın yardımıyla hızla yaygınlık kazanmış ve en nihayetinde önüne geçilemez bir hâle gelmiştir. Bu etkiler başta dil olmak üzere kültürün birçok alanında hissedilmektedir. Yeni bir unsur topluma entegre olduğunda önce az bir etki gücüne sahip gibi görünmektedir. Ancak toplum içinde bu unsur ve ona bağlı diğer yapıların kullanım yaygınlığı arttıkça kültürde ciddi değişimlerin ortaya çıkardığı fark edilmektedir. Bu da zamanla kültürüne ve diline yabancı bireylerin toplum içinde görülmesini arttırmaktadır. Bu çalışmada, yakın dönemde özellikle genç kuşaklarda popülerliği iyiden iyiye artan Türk rap müzik kültürü üzerde durulmuştur. Seçilen örnek şarkı sözleri ile Rap müziğinde yazılı olarak takip edilen karma yapıya dikkat çekilmiş, dil-kültür ilişkisinin öneminden bahsedilmiş ve L. Johanson’un başka bir dilden alınan kelimelerle ilgili kuramı olan ‘Kopyalama Kuramı’ndan bahsedilmiştir.

Keywords
Kopyalama Kuramı, Karma Dil, Dil- Kültür İlişkisi, Rap Müzik