Bahaeddin Özkişi’nin Hikâyelerinde Değerler Eğitimine Yönelik İletiler.
(Messages About Values Education in Bahaeddin Özkişi’s Stories. )

Yazar : Hatice Dilşad Ağaoğlu  & Hıfzı Toz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 236-253


Özet
Öz Sosyal bir varlık olan insan, doğduğu toplumun gelenek-görenek, yaşayış ve değerleri başta olmak üzere pek çok konudan etkilenerek büyür ve gelişir. Hayatın önemli bir parçası olan değerler, son yıllarda eğitimin de üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı, “Değerler Eğitimi” projesiyle bu konuda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda değerlerin çocuklara aktarılmasında etkili bir kaynak olan edebî eserler de önem kazanmıştır. Bu makalede Milli Eğitim Bakanlığının “100 Temel eser” projesinde eseri bulunan yazarlardan biri olan Bahaeddin Özkişi’nin hikâyeleri “Değerler Eğitimi” açısından incelenmiştir. Bu incelemede Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018), Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda (2018) ele alınan değerlerden en temel yirmi üç adet değer seçilerek oluşturulan değerler listesi kullanılmıştır. Bu değerler; adalet, alçakgönüllülük, cesaret, cömertlik, çalışkanlık, dayanışma, dürüstlük, eşitlik, fedakârlık, güvenilirlik, işbirliği, merhamet, misafirperverlik, özgüven, paylaşım, sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefa ve yardımseverlik değerleridir. Araştırmanın kaynağını “Bahaeddin Özkişi’nin Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada ise Bahaeddin Özkişi’nin “Göç Zamanı” adlı kitabında toplanan 70 adet hikâye incelenmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmakta olup ilk bölümde kavramlar ile ilgili açıklamalar, ikinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümde bulgular, dördüncü bölümde de sonuç kısmı yer almaktadır. Çalışmanın bulgularına göre Bahaeddin Özkişi’nin hikâyelerinde, değer listesinde bulunan değerlerin birçoğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan Bahaeddin Özkişi’nin hikâyelerinin “Değerler Eğitimi” faaliyetlerinde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bahaeddin Özkişi, Değer, Değerler Eğitimi.

Abstract
Abstract As a social creature, a human being grous and develops having been influenced by from many subjects that are mainly his own society’s culture, living and values. The values are oan important piece of the life. That’s why the education has recently dealt with these values. In our country, Minister of Education Works on some projects about “Values Education”. So literary Works take a crucial role of teaching the values to the children. In this article, the stories of Bahaeddin Özkişi whose literary Works are among “The 100 Basic Literary Works”, the Project of Education Ministry have been studied in the aspect of “Values Education”. In this study, the values list, consisted of twenty three basic values byhaving been chosen from some values in Turkish Language Teaching Programme (2018), Social Science Teaching Programme (2018) has been used. These values are justice, humility, courage, generosity, diligence, solidarity, honesty, equality, sacrifice, reliability, cooperation, compassion, hospitality, self-confidence, sharing, patience, loyalty, respect, love, responsibility, patriotism, fidelity, helpfulness. The source of this article is the study of “Bahaeddin Özkişi’s Literary Works In Terms of Values Education”. In this study, 70 stories collected by Bahaeddin Özkişi in his book "Göç Zamanı" were examined. There are four sections in this studys the concepts in the first section, the methods of the study in the second section, the findings in the third section, the conclusion in the fourth section. It has been found out that many values in Bahaeddin Özkişi’s studies are also in the value list according to the findings of this study. That’s why his stories can be used in the “Values Education” Project.

Keywords
Keywords: Bahaeddin Özkişi, Value, Value Education.