Yenisey Yazıtlarında Duygu Sözcükleri.
(Words of Emotion in Yenisei Inscriptions )

Yazar : Abdullah Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 272-283


Özet
Yenisey Yazıtları, Altay-Sayan bölgesi halkının önde gelen bazı şahsiyetlerinin ölümünden sonra dikilen mezar taşlarıdır. Bu yazıtlarda ölen kişi, kahramanlıklarının yanı sıra eşine, çocuklarına, akrabalarına ve dostlarına doyamadan bu dünyadan göç ettiğini kendi ağzından anlatmaktadır. Yenisey yazıtlarında, birçoğu kalıp ifadelerden oluşan duygu yüklü sözcüklere rastlanmaktadır. Buradan hareketle, Yenisey yazıtlarında duygu anlamı taşıyan bu sözcüklerin söz varlığı içerisinde hangileri olduğunu tespit edip kelimelerin tanıklandığı yerler belirtildikten sonra anlamsal bağlamı daha iyi anlaşılması için bu kavram alanı içerisinde yer alan her sözcükle ile ilgili bir örnek cümle verilmiştir. Ayrıca, sözcükler ile ilgili etimolojilere yer verilip bazı kelimelere dair farklı okumalar da belirtilmiştir. Bu makalede, Yenisey yazıtları üzerine en kapsamlı çalışma olan Erhan Aydın’ın Yenisey Yazıtları adlı eseri temel kaynak olarak alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yenisey Yazıtları, Eski Türk Yazıtları, Söz varlığı, Leksikoloji.

Abstract
The Yenisei inscriptions are the tombstones done after dying of the prominent living in Altay- Sayan region. In this inscriptions the died person tells not only about his bravery but also about his unexpected death without having enough time with his family, children, relatives and friends with his own words. In Yenisei inscriptions, emotionally charged words, many of which are made of mold expressions, are found. Hence, after determining the words which have the meaning of emotion in Yenisei inscriptions and determining the places where the words were witnessed, a sample sentence related to each word in this concept area was given for a better understanding of the semantic context. In addition, etymologies related to words are given and different readings of some words are also mentioned. In this article, the most comprehensive work on the Yenisei inscriptions, Erhan Aydın's Yenisey Yazıtları, was considered as the main source.

Keywords
Yenisei Inscriptions, Old Turkic Inscriptions, Vocabulary, Lexicology.