Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları: Metaforlar.
(Secondary School Students' Perceptions Of Dede Korkut: Metaphors )

Yazar : Halil Ziya Özcan  & Zekerya Batur  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 83-99


Özet
Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin “Dede Korkut” algılarını metaforlar aracılığı ile tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nitel bir çalışma olup yöntem olarak olgubilim modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Uşak ili merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören toplam 252 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin “Dede Korkut” algılarının tespitine yönelik ortaokul öğrencilerinden “Dede Korkut… gibidir. Çünkü…” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ve gerekçeleri tek tek gözden geçirilmiş olup metafor ve gerekçe uyumsuzluğu olan çalışma kağıtları değerlendirme dışına alınmıştır. Daha sonra değerlendirmeye dâhil edilecek olan metaforlar gerekçeleri ile birlikte bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu ham veriler birkaç kez okunmuş olup ortak anlam içeren metaforlar birleştirilmiştir. Değerlendirmeye alınan metafor ve gerekçeleri birkaç kez okunduktan sonra alan uzmanları aracılığıyla ortak temalar belirlenmiştir. Değerlendirmeye dâhil edilen 225 öğrenci toplam 107 farklı metafor geliştirmiştir. Geliştirilen metaforlar 6 farklı temada toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut, Algı, Metafor, Ortaokul.

Abstract
This study aims to determine the perception of Dede Korkut of secondary school students by means of metaphors. This research is a qualitative study and the phenomenology model is used as a method. The study group consisted of 252 secondary school students who attend in a secondary school in Uşak Provience. They were asked to complete the sentence “Dede Korkut is like………………because………………” to determine the perceptions of secondary school students about Dede Korkut. The metaphors developed by the students and their reasons were reviewed one by one, and the worksheets with metaphor and justification mismatch were excluded. The metaphors to be included in the evaluation were then transferred to the computer with their justifications. These raw data were read several times and metaphors with common meaning were combined. After reading the metaphors and reasons for the evaluation several times, common themes were determined through field experts. 225 students included in the assessment developed a total of 107 different metaphors. The metaphors developed were collected in 6 different themes.

Keywords
Dede Korkut, Perception, Metaphors, Secondary School.